Strona główna  |   O szkole  |  dla nauczycieli  |   dla uczniów   |  dla rodziców  |  kadra   |  sport  |  galeria  |  linki 

    |          

ZDALNE NAUCZANIE INFORMACAJ DLA RODZICóW UCZNIóW |23-10-20    

Informacja dla rodziców uczniów o prowadzeniu nauki zdalnej


1.    Uprzejmie informujemy, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty realizujemy zadania Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Jana Kasprowicza w Zakopanem z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - tzw. zdalne nauczanie.

2.    Szczegółowe zasady zdalnego nauczania określone zostały w zarządzeniu dyrektora Nr 10 z dnia 23.10.2020 r w sprawie określenia zasad organizacji zadań Szkoły z    wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które dostępne jest na stronie www.sp9zakopane.pl, w zakładce "Zasady zdalnego nauczania" ,   w formie PDF - TUTAJ , a także do wglądu w sekretariacie szkoły.

3.    Zdalne nauczanie odbywa się przemiennie w formie lekcji on-lin oraz przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia wykonywanych w domu.

4.    Zdalne nauczanie odbywa się z zachowaniem bezpieczeństwa i higieny pracy umysłowej uczniów z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych - niedopuszczalne są sytuacje nadmiernego obciążania uczniów przekazywanymi do realizacji zadaniami przez poszczególnych nauczycieli przedmiotów oraz nadmierne obciążenie pracą przed monitorem komputera.

5.    Zajęcia on-line oraz godziny konsultacji z nauczycielem dla poszczególnych oddziałów odbywają się zgodnie z tygodniowym planem lekcji, który uwzględnia równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu oraz możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia.

6.    Zajęcia on-line mają odbywać się z wykorzystaniem funkcjonalności:

a)  Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej - epodręczniki , materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,oraz platform umożliwiających zdalne nauczanie poprzez możliwość prowadzenia lekcji on-line, a także komunikację na odległość w innych formach w postaci: dziennik elektroniczny, ZOOM, Microsoft Teams,

b)  materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii

c)  innych niż wymienione w lit. a-c materiałów wskazanych przez nauczyciela;

7.    Biorąc pod uwagę wykorzystywanie w celu zdalnego nauczania platform  umożliwiających prowadzenie lekcji on-line, a także komunikację na odległość w innych formach, uprzejmie informujemy, że:

a)    administratorem danych osobowych uczniów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych Szkoły oraz w niezbędnym zakresie jego rodziców (opiekunów prawnych) nadal pozostaje Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Jana Kasprowicza w Zakopanem, ul. Harenda 21   34 - 500 Zakopane

b)    w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem: barbarakolacz.ewart@gmail.com

c)    dane osobowe uczniów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych Szkoły oraz w niezbędnym zakresie jego rodziców są przetwarzane w celu prowadzenia zajęć w ramach zdalnego nauczania oraz zapewnienia bezpiecznej komunikacji, w tym do założenia konta w systemie zdalnego nauczania, a przetwarzanie to odbywa się na podstawie w celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej na podstawie art. 35 ustawy - Prawa oświatowego, w związku z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO),

d)    odbiorcą danych osobowych niezbędnych do zapewnienia zdalnego nauczania (imiona i nazwiska, adresy mailowe, dane niezbędne do logowania, w przypadku korzystania z lekcji on-line obraz z kamery - wizerunek oraz dźwięk - wizerunek głosowy) są  dostawcy usług internetowych dostarczanych nam w celu zdalnego nauczania na podstawie zawartych z umów obejmujących powierzenie przetwarzanie danych osobowych.

e)    dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, a gdyby miało się to odbywać, pozostanie zgodne z zasadami wynikającymi z RODO;

f)     dane osobowe zgromadzone w związku ze zdalnym nauczaniem będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa;

g)    uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym), pracownikom Szkoły przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

h)    uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym), pracownikom Szkoły przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu, którego realizacja uzależniona jest od spełnienia kryteriów wynikających z art. 21 RODO, osobom tym przysługuje również prawo do przenoszenia danych, ale jego realizacja zależy od spełnienia warunków określonych w art. 20 RODO;

i)     w związku ze zdalnym nauczaniem nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, co oznacza, że żadne decyzje dotyczące ucznia, jego rodziców (opiekunów prawnych), pracowników Szkoły nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili tych osób;

j)     jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa możliwe jest wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

k)    podanie danych ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) oraz nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły jest obowiązkowe w celu w celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej - na podstawie art. 35 ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe, w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.


ZASAD ZDALNEGO NAUCZANIA     |          

  Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora z dani 23.10.2020 r
w sprawie  określenia zasad organizacji zadań Szkoły z  wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

 
Zasady zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej im. Jana Kasprowicza w Zakopanem

 • W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym  ( kolor czerwony)  nauka jest realizowana poprzez wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość.
 • Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to aktywność nauczyciela i ucznia, która może odbywać się z użyciem monitorów ekranowych, ale także bez ich użycia - w formie ustalonej przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami danej szkoły i po poinformowaniu rodziców dziecka (ucznia) o sposobie realizacji zajęć.
 • Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość oznacza wykorzystanie  w procesie edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwości skorzystania z materiałów wskazanych przez nauczyciela.

 

 • Uczniowie uczą się w domach, pod kierunkiem nauczycieli (np. wiadomości/ogłoszenia, zadanie domowe w dzienniku elektronicznym, poprzez e-mail, smsy, lekcji on-line itp) korzystając  z podręczników, ćwiczeń, kart pracy, płyt, materiałów dostępnych na platformach edukacyjnych, a także skype'a, zoom, microsoft team, messenger, whatsApp. Dzieci wykonują zadane prace domowe i odsyłają je nauczycielom lub logują się o ustalonej godzinie na lekcje one-line,
 • Uczniowie  mają czas na efektywną naukę indywidualną i na odpoczynek ( w dowolnym dla siebie czasie ,dzieci mogą skorzystać z umieszczonych na stronie internetowej szkoły propozycji zabaw kreatywnych, ciekawych stron edukacyjnych ,lekcji bibliotecznych , czy też propozycji świetlicy szkolnej). Zawsze w miarę potrzeb dzieci, jak i rodzice mogą konsultować się z nauczycielami i pedagogiem szkolnym (tabelka z kontaktami umieszczona jest na stronie internetowej szkoły, tam też znajdują się porady pedagoga).
 • Realizujemy tematy oraz zadania na bieżąco ( zgodnie z planem lekcji zamieszczonym w dzienniku elektronicznym  ) i taka nauka nie różni się niczym od nauki w szkole, oprócz oczywiście tego, że uczymy się w domu. Jeśli obecna sytuacja będzie się przedłużała, nauka zdalna będzie tylko doskonalona, co pozwoli na realizację obowiązkowego materiału oraz zakończenie roku szkolnego w normalnym, ustalonym wcześniej terminie.
 • Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone w oparciu m.in. o:
 • materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;
 • zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/ ; także skype'a, zoom, microsoft team, messenger, whatsApp;
 • dziennik elektroniczny (jako podstawowe narzędzie zdalnego nauczania w szkole);
 • komunikację poprzez pocztę elektroniczną (należy używać tylko maili służbowych);
 • media społecznościowe, komunikatory, programy i aplikacje do telekonferencji przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu;
 • lekcje online;
 • programy telewizji publicznej i audycje radiowe;
 • zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły;
 • podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada.  
 • kontakt telefoniczny z nauczycielem;
 • materiały dostępne na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;
 • w miarę potrzeb poprzez  "okienko" w szkole przeznaczone do odbioru prac uczniów itp. tylko w przypadku, jeżeli uczeń nie ma możliwości przesyłania prac;
 • w miarę potrzeb dostarczanie wydrukowanych materiałów do ucznia tylko w przypadku wyczerpania wszystkich innych możliwości;
 • inne sposoby i materiały dostosowane do specyfiki przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć wskazane przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami.
 • Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.
 • Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile widziane!).
 • Nauczanie zdalne jest obowiązkowe. Tylko usprawiedliwione, przez Rodzica u Nauczyciela,  bądź Wychowawcy , zwalniają Ucznia z  uczestnictwa w lekcji  w wyznaczonych przez nauczyciela formach i metodach pracy (dokładnie tak , jak to się odbywa podczas pracy w szkole)
 • Obecność Ucznia odbywa się na podstawie logowania do dziennika elektronicznego lub obecności uczniów podczas lekcji on-line, a pobieranie materiałów i odsyłanie prac domowych, a także praca i odpowiedzi ustne podczas lekcji on-line są podstawą do klasyfikowania  i wystawienia ocen.
 • Ustalone metody i formy pracy uwzględniają możliwości (psychofizyczne i techniczne) wszystkich uczestników tego procesu, czyli szkoły (nauczycieli) oraz uczniów (i ich rodziców).
 • Podczas realizowania celu nauczania   ważne jest zachowanie bezpieczeństwa wszystkich stron (uczniów, nauczycieli i rodziców), nie tylko fizycznego (związanego ze stanem zagrożenia epidemicznego), czy też psychicznego (nieobciążanie zbyt dużą ilością materiału, trzymanie się ustalonych zasad atmosfera zajęć, kulturalne słownictwo i odpowiedni ubiór podczas lekcji on-line itp.), ale także ważne jest zachowanie cyberbezpieczeństwa (związanego                      z zachowaniem zasad bezpiecznego korzystania z komputerów, Internetu i innych urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną). Szczegółowe zasady na stronie internetowej szkoły w zakładce  "Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu".
 • Zadania wychowawcy klasy podczas  zdalnego nauczania
 • w porozumieniu z rodzicami ustala możliwe formy pracy zdalnej lub w inny sposób z każdym uczniem - informacje te przekazuje wszystkim nauczycielom prowadzącym zajęcia w danej klasie,
 • reaguje na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice,
 • wskazuje sposób kontaktu ze swoimi wychowankami i warunki w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych konsultacji z wychowawcą klasy,
 • w ramach zajęć z wychowawcą zapoznaje się z problemami z jakimi borykają się uczniowie, wspiera ich, pomaga w rozwiązywaniu problemów, otacza swoich wychowanków opieką  i zainteresowaniem, motywuje do pracy, w razie potrzeby kieruje uczniów do pedagoga szkolnego pracującego on-line,
 • koordynuje wraz z pedagogiem szkolnym pomoc psychologiczno-pedagogiczną w swojej klasie.
 • Zadania nauczyciela podczas  zdalnego nauczania
 • podstawowy kontakt Nauczyciel - Uczeń - Rodzic odbywa się poprzez e-dziennik, na którym pojawiają się bieżące komunikaty oraz wszelkie zmiany ustalonych form pracy zdalnej,
 • nauczyciel korzysta z bezpłatnych aplikacji oraz ustalonych źródeł komunikacji,
 • zaproponowane zadania nie mogą powodować konieczności zakupu dodatkowych materiałów, środków dydaktycznych itp.,
 • nauczyciel udostępnia materiały w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy szkoły 8:00 - 15:15, zgodnie z planem zajęć umieszczonym w e-dzienniku,
 •  Nauczyciel obecność Ucznia sprawdza na podstawie logowania do dziennika elektronicznego lub obecności podczas lekcji on-line, pobieranie materiałów i odsyłanie prac domowych oraz praca i odpowiedzi ustne podczas lekcji on-line są podstawą do klasyfikowania i wystawienia ocen. Nieodebranie przez ucznia wiadomości od nauczyciela w dniu prowadzenia zajęć do godz. 19.00 oznacza nieobecność ucznia na zajęciach co nauczyciel odnotowuje w e-dzienniku.
 • Nauczyciel określa w jakich godzinach i jakiej formie jest dostępny dla swoich uczniów (tabelka z harmonogramem znajduje się na stronie internetowej szkoły), zasadą jest, że nauczyciel powinien prowadzić zdalne nauczanie w budynku szkoły, wtedy jest on dostępny zgodnie z planem lekcji,
 • Dyrektor szkoły może w uzasadnionych przypadkach ( zdrowotnych, dziecko n-ciela uczęszcza i do szkoły w której jest prowadzone zdalne nauczanie, n- ciel pracuje w więcej  niż jedna szkoła)  
 • praca on-line uczeń - nauczyciel odbywa się według wcześniej ustalonego harmonogramu i poinformowaniu uczniów o terminie i godzinie lekcji, najlepiej w czasie rzeczywistym (czyli w tym czasie, w którym klasa ma ustaloną lekcję w planie);
 • jeżeli uczeń nie może uczestniczyć w lekcji , nauczyciel ma obowiązek przesłania dla ucznia materiały do pracy,
 • nauczyciel jest zobowiązany do urozmaicenia metod, np.: praca online, praca pisemna, praca z podręcznikiem itp.;
 • ocenianie pracy i aktywności uczniów odbywa się głównie w formie informacji zwrotnej, szczególnie o poprawności wykonanej pracy,
 • zadana praca domowa nie powinna być "z dnia na dzień" i nie wcześniej niż przed terminem następnych zajęć. Powinien być określony termin oraz forma przekazu pracy do sprawdzenia. Odesłanie pracy domowej przez ucznia w określonym terminie jest obowiązkowe. (Nauczyciel jest zobowiązany do ustalenia przyczyny nie odesłania pracy przez ucznia - kontakt z rodzicami - każdy przypadek należy traktować indywidualnie),
 • organizacja nauczania zdalnego nie powinna naruszać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 • Zadania pedagoga  podczas  zdalnego nauczania
 • W czasie trwania epidemii udziela wsparcia pedagogiczno-psychologicznego dla uczniów i rodziców,
 • Pedagog szkolny jest dostępny dla uczniów i rodziców zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem,
 • na stronie internetowej szkoły  pedagog szkolny na bieżąco zamieszcza porady dla uczniów  i rodziców,
 • organizuje konsultacje w formie dogodnej dla uczniów i rodziców,
 • świadczy zdalną pomoc psychologiczno-pedagogiczną w trakcie trwania sytuacji kryzysowej, w szczególności:
 • otoczenia opieką uczniów i rodziców, u których stwierdzono nasilenie występowania reakcji stresowych, lękowych w związku z epidemią koronawirusa,
 • inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, w uzgodnieniu z dyrektorem,
 • minimalizowanie negatywnych skutków zachowań uczniów pojawiających się w wyniku wdrażania nauczania zdalnego,
 • otoczenia opieką i udzielanie wsparcia uczniom, którzy mają trudności z adaptacją do nauczania zdalnego,
 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do nauczania zdalnego,
 • Wspomaga nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych uczniów w kontekście nauczania zdalnego.
 • Zadania ucznia podczas  zdalnego nauczania
 • Uczeń samodzielnie (np. przez e-dziennik) lub z pomocą rodziców nawiązują kontakt z wychowawcą i nauczycielami.
 • Podstawowy kontakt Nauczyciel - Uczeń - Rodzic odbywa się poprzez e-dziennik, na którym pojawiają się bieżące komunikaty, oraz wszelkie zmiany ustalonych form pracy zdalnej. Informacje od Dyrektora szkoły zamieszczane są na stronie internetowej szkoły, natomiast w zakładce ZDALNE NAUCZANIE  zamieszczane są  dodatkowe materiały i informacje dla uczniów i rodziców
 • Nauczyciel korzysta z bezpłatnych aplikacji oraz ustalonych źródeł komunikacji
 • Uczniowie w zależności od wieku i stopnia samodzielności w korzystaniu z narzędzi do kontaktu zdalnego - organizują naukę własną w domu.
 • Uczeń zobowiązany jest do codziennego odbierania informacji przekazywanych  w   e-dzienniku. Nieodebranie przez ucznia materiałów od nauczyciela w dniu prowadzenia zajęć do godziny 19.00 oznacza nieobecność ucznia na zajęciach, co zostaje odnotowane przez nauczyciela w e-dzienniku.
 • Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco zgłaszają nauczycielom lub wychowawcy (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców).
 • Uczeń stara się pracować, na udostępnionych materiałach zgodnie, z tygodniowym planem zajęć, najlepiej  w czasie rzeczywistym ( czyli w tym czasie, w którym ma lekcje w planie), a jeżeli nie ma takiej możliwości, to w dowolnym dla siebie czasie;
 • Uczeń ma obowiązek systematycznej pracy w ramach zdalnego nauczania, jednakże czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe
 • Odesłanie pracy domowej przez ucznia w określonym terminie jest obowiązkowe.
 • Praca on-line uczeń - nauczyciel odbywa się po wcześniejszym poinformowaniu ucznia przez nauczyciela o terminie i godzinie lekcji,
 • Jeżeli uczeń nie może z niezależnych od siebie przyczyn uczestniczyć w lekcji on-line, ma obowiązek poinformować nauczyciela o tym fakcie. W takim przypadku otrzymuje od nauczyciela materiały do pracy.
 • Zadania rodziców  podczas  zdalnego nauczania
 • Rodzice/opiekunowie prawni powinni zachęcać dzieci do samodzielnej pracy.
 • Rodzice powinni zapoznać się z zasadami trybu pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania i z zasadami organizacji nauczania zdalnego.
 • Rodzice mają obowiązek być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, korzystać regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzać stronę internetową szkoły, zapoznawać się na bieżąco z zamieszczonymi informacjami.
 • Rodzice zgłaszają wychowawcy, nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły uwagi dotyczące organizacji i realizacji zajęć edukacyjnych prowadzonych w formie zdalnej.
 • Rodzice w miarę możliwości wspierają (ale nie wyręczają) dzieci w wykonywaniu zadanych prac.

METODA PROJEKTÓW W KLASIE TRZECIEJ     |  29-04-2020'        

W kasie trzeciej uczniowie  pracują metodą projektów. Oto Zuzia i jej lapbook.  Zapraszamy do obejrzenia  relacji.

Zobacz film


DZIEŃ ZIEMI - LEKCJA W TERENIE     |  22-04-2020        

W związku z obchodzonym w dniu dzisiejszym Światowym Dniem Ziemi pani Alicja Stawiarska, wychowawczyni klasy drugiej przygotowała  ze swoją córką Jagodą lekcję w terenie  o ekosystemach wodnych.  Bardzo dziękujemy za ciekawy materiał i...możliwość wirtualnego wyjścia z domu, w którym przesiadujemy już parę tygodni! Dziękujemy !

 link: https://www.youtube.com/watch?v=OJkzKYcTOMc


BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA ZAPRASZA     |       25-03-2020   

Szanowni Państwo,
Drodzy Dyrektorzy i Nauczyciele
Pragniemy poinformować, że zasoby Biblioteki Pedagogicznej w Zakopanem są do Państwa dyspozycji. Biblioteka jest zamknięta dla czytelników, służymy jednak wszelką możliwą pomocą za pośrednictwem poczty elektronicznej, skanów i innych dostępnych form. Posiadamy bogaty wybór czasopism metodycznych i pedagogicznych do wszystkich poziomów i przedmiotów nauczania, zawierających scenariusze, konspekty, opracowania lektur, ćwiczenia i zadania itp. Przypominamy również o możliwości dostępu do biblioteki wirtualnej iBUK Libra, która oferuje szereg przydatnych pozycji. Kody dostępu można uzyskać telefonicznie (w godz. 9.00-15.00) bądź mailowo.
Zapraszamy również do zapoznania się z naszą stroną internetową, m.in. z wykazem nowości:
https://www.pbwnowysacz.pl/zakopane-nowosci-2019/
Z poważaniem,
Elżbieta Kyc
Kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Zakopanem


 Można skorzystać  między innymi następujących źródeł:

 
   
   
   
   
   
   
Zdrowych  i spokojnych świąt!  

strona na temat Piramidy Zdrowego Żywienia!

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA POLECA: LEKTURY DLA KLAS 1- 3
W PDF 

kl.1

Potwór ekologiczny:
http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Elementarz-odkrywcow-klasa-1-czesc-3-podrecznik/Flipbook/files/basic-html/page38.html

http://stara.centrumbajki.pl/resource/bajki/julian-tuwim-ptasie-radio.pdf

https://polona.pl/item/basnie,Mzg1Nzc4/6/#info:metadata

 

kl.2
https://polona.pl/item/brzydkie-kaczatko,OTM0NTYwMTE/8/#info:metadata

https://polona.pl/item/basnie,Mzg1Nzc4/6/#info:metadata

kl.3
http://www.stypendiada.pl/files/Akademia%20Pana%20Kleksa%20-%20klasa%204.pdf

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA POLECA:

LEKTURY DLA KLAS 4- 8 W PDF


kl.4
http://sp11.siedlce.pl/biblioteka/lektury%20kl%204-6/Pinokio.pdf

kl.5
https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/w-pustyni-i-w-puszczy.pdf

kl.6
https://docplayer.pl/24561909-Felix-net-i-nika-oraz-gang-niewidzialnych-ludzi.html

kl. 7
http://lektury.kochamjp.pl/teksty_/zemsta_tekst.pdf

http://lektury.kochamjp.pl/teksty_/zemsta_tekst.pdf

kl.8
https://chomikuj.pl/Schowany/Dokumenty/Do+poczytania/Wa*c5*84kowicz+Melchior+-+T*c4*99dy+i+ow*c4*99dy,170374507.pdf

 

Polecane strony przez bibliotekę szkolną:

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QqoZN89dz5U&t=49s  Platforma edukacyjna - wychowanie fizyczne
https://ncez.pl/abc-zywienia-/dietetyka-sportowa/nawodnienie-w-diecie-sportowca Platforma edukacyjna - wychowanie fizyczne
  www.didakta.pl  

Platforma edukacyjna - 35 programów edukacyjnych dla szkół podstawowych i przedszkoli.

   

Epodreczniki.pl

Bezpłatne, stworzone i administrowane przez Ministra Edukacji Narodowej narzędzie edukacyjne, które oferuje nauczycielom i uczniom gotowe materiały dydaktyczne. Narzędzie daje też możliwość tworzenia materiałów, śledzenia postępów uczniów, a nawet indywidualizacji pracy z uczniem.

Portal wiedzy dla nauczycieli

Portal wiedzy dla nauczycieli, który zawiera bezpłatne materiały edukacyjne dostosowane do wszystkich etapów kształcenia (m.in.: scenariusze lekcji, ćwiczenia, teksty, animacje, slajdy, symulacje, gry dydaktyczne, filmy). Zasoby portalu są kompatybilne z tablicami interaktywnymi i innymi urządzeniami wspomagającymi pracę nauczyciela, np. tabletami.

 

Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych

Zawiera materiały przydatne i pomocne w systematyzowaniu, utrwalaniu wiedzy, a także wspierające ich w przygotowaniach do egzaminów.

 

Podręcznik internetowy "Włącz Polskę!"

Zbiór zasobów edukacyjnych wykorzystywanych do tworzenia podręczników dla uczniów szkół polskich na całym świecie.

 

Portal lektury.gov.pl

Portal internetowy zawierający większość szkolnych lektur dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych - w formie bezpłatnych e-booków, gotowych do pobrania.

 

Strona Centrum Nauki Kopernik

Zawiera m.in. m.in. scenariusze lekcji, broszury informacyjne i filmy edukacyjne.

 

Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej

Zawiera materiały edukacyjny przydatne do nauczania historii m.in. m.in. teki edukacyjne, filmy dokumentalne, spoty historyczne i inne materiały audiowizualne przedstawiające np. serie komiksów o II wojnie światowej czy symbole narodowe.

 

Serwis IPN Przystanek historia

Znajdziemy tam kilkaset bezpłatnych artykułów popularnonaukowych poświęconych historii Polski XX wieku, a także materiały multimedialne.

 

Strona Krajowego Biura Programu eTwinning

Strona zawiera przydatne w realizacji projektu eTwinning gotowe zestawy projektowe przetłumaczone na język polski, jak również pojedyncze zadania dla nauczycieli niemal każdej specjalności.

 

Serwis Ninateka

Znajdziemy tam filmy dokumentalne, fabularne, reportaże, animacje, filmy eksperymentalne, zapisy spektakli teatralnych i operowych, rejestracje koncertów, relacje dokumentujące życie kulturalne                            i społeczne oraz audycje radiowe. Oprócz tego dla nauczycieli przewidziano tam materiały audiowizualne przydatne na zajęciach języka polskiego, wiedzy o kulturze, wiedzy o społeczeństwie, historii, muzyki oraz prowadzący zajęcia dodatkowe np. z zakresu wiedzy o filmie lub teatrze.

 

Serwis Muzykoteka Szkolna

Serwis udostępnia ok. 500 utworów muzycznych, od barokowych oper, przez wielkie dzieła symfoniczne, aż po muzykę wokalną i eksperymentalną.

 

Biblioteka Cyfrowa Polona

W serwisie udostępniono: rękopisy iluminowane, najstarsze polskie książki drukowane, ryciny, rysunki oraz publikacje popularne - pocztówki, stare elementarze, książki dla dzieci, książki kucharskie czy dawne poradniki. Znaczna część materiałów jest darmowa.

 

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

Oferuje 960 tytułów książek i czasopism dla nauczycieli i wszystkich zainteresowanych problematyką oświatową.

 

Serwis Telewizji Polskiej

Dostępne są tam do obejrzenia produkcje o charakterze edukacyjnym, popularnonaukowym i kulturalnym.

 

Serwis Polskie Radio Dzieciom

W ramówce znajdziemy audycje edukacyjne, naukowe i rozrywkowe rozwijające wyobraźnię i budujące kreatywność dzieci.

 

hwww.eduelo.pl/

Platforma edukacyjna dla klas II- VI

 

https://pistacja.tv/

Kolekcja krótkich filmów edukacyjnych z matematyki

 

www.didakta.pl  

 

 

Instakod.pl  

Platforma on-line połączoną z programem nauczania informatyki zgodnym z podstawą programową dla klas 4-8 oraz podręcznikami informatyki. Program ten przewiduje realizację nauki podstaw programowania w klasach 4-8 w bieżącym semestrze.

 

 

https://www.matzoo.pl/   

 

 portal z materiałami dla klas"0" do 8 , ćwiczenia  z wielu przedmiotów , przegotowanie do egzaminu

informatory zawierające przykładowe zadania z rozwiązaniami
przykładowe arkusze egzaminacyjne, próbne arkusze egzaminacyjne, filmy informacyjne o egzaminie ósmoklasisty
dodatkowe zestawy zadań (na stronach OKE): np. link 1 link 2 link 3
arkusze egzaminacyjne z 2019 r.

Linki do materiałów dotyczących egzaminu ósmoklasisty

 

 www.youtube.pl

filmy dydaktyczne  

 

 www.gwo.pl           

Portal Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego - lekcje bieżące i przygotowanie do egzaminu 8-klasisty

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Wykaz źródeł z których będziemy korzystać  podczas realizacji kształcenia na odległość jest otwarty i będzie uzupełniany.  

Przedszkole 

   

Pani Paulina poleca...biologia/chemia/przyroda       
  Wpływ alkoholu na organizm człowieka /word/  

      
   


 |         
   

    |          


ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA ARCHIWUM

rok 2019 || rok 2018 || rok 2017|| rok 2016


0 |1 | 2 | 3 | 4 | 5 |6| 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52| 53|54|55|56|57|58

  do góry 
|
  strona główna 
|
 aktualności 
|
  Harenda 
|
 dla rodziców 
|
 kadra  
|
 sport 
|
 galeria 
|
 linki 
34-500 Zakopane, ul. Harenda21, tel. 18 2068277, fax. 1820 68277 sp9zakopane@poczta.onet.pl
 
sp9zakopane@poczta.onet.pl