dodaj do ulubionych   ustaw tę strone jako startowš   napisz do nas!
  Strona główna  |   O szkole  |  dla nauczycieli  |   dla uczniów   |  dla rodziców  |  kadra   |  sport  |  galeria  |  linki 

10 kwietnia 2011,cmentarz parafialny na Harendzie. Odsłonięcie pomnika ku czci ofiar katastrofy smoleńskiej.
 
  o szkole...
  kadra
  kalendarz - dni wolne
  dokumenty
  zapisz dziecko do szkoły
  Jan Kasprowicz
  szkoły Kasprowicza
  Rajd Szlakami Poety
  sztandar
  sport
   Samorząd Uczniowski
   najlepsi uczniowie
   lektury
   podręczniki
   ocenianie
   plan lekcji
   moje prawa i obowiązki
   statut szkoły
   dokumenty
   Informacje RR
   wyniki
   Sportowcy Roku
   świetlica szkolna
   zajęcia w soboty
   zespół góralski
   poszerzony pr. WF
   Klub Narciarski
   Klub Europejski

   SPTJK
   Parafia
   Kamieniec
   SP 2 w Kartuzach

  Zamówienia publiczne

Poleć naszą stronę

osób


0 |1 | 2 | 3 | 4 | 5 |6| 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52| 53|54|55|56|57|58

 WYNIKI PRZETARGU NA WYKONANIE BOISKA  |      20-05-2011'    

    Zakopane, dnia 20 maja  2011 r.

 WSZYSCY  

Dotyczy: wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane polegające na  wykonaniu boiska wielofunkcyjnego  przy  Szkole  Podstawowej Nr 9 w Zakopanem

Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223,poz.1655, z późn. zm. zwanej w dalszej części "ustawą" lub "Pzp" ), którego przedmiotem było wyłonienie wykonawcy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 9
w Zakopanem  zamawiający za ofertę najkorzystniejszą uznał ofertę złożoną przez  Firmę:
    
BELLSPORT Grzegorz Leszczyński
ul. Hutnicza 9
41-908 Bytom
cena netto :  347.752,25 zł     
VAT 23%   :    79.983,02 zł
cena  brutto: 427.735,27 zł

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego zawarte w siwz, a cena oferty jest najkorzystniejsza z pośród wszystkich ważnych złożonych ofert i  mieści się  w kwocie jaką zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia.

 Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert - czytaj więcej o przetargu....


NOC MUZEÓW NA HARENDZIE     |      19-05-2011'    
 
Zakopiańska Noc Muzeów za nami. Pogoda w porównaniu do ubiegłorocznej - bardzo dobra, chociaż późnym wieczorem zaczęło lekko kropić i powiało chłodem. Gości było wielu, jakkolwiek mniej aniżeli w ubiegłym roku, kiedy cała imprez się rozpoczynała na Harendzie. W tym roku niewątpliwym hitem Nocy Muzeów była wspaniała Willa Oksza, z jeszcze wspanialszą kolekcją sztuki! Pośród wielu gości jacy odwiedzili dom naszego Patrona Jana Kasprowicza należy wspomnieć Panią Barbarę Wachowicz, która pośród muzealnego rwetesu wybrała Harendę, której jest wierna od zawsze. Rodzinnie odwiedzili muzeum nas, m.in. pan Burmistrz Mariusz Koperski, oraz znany rzeźbiarz Marek Szala. Wszyscy goście byli wspaniali.
Były też dzieci z naszej szkoły. Pomagały między innymi zapalać znicze. Dziekujemy Natalii Guzak i Staszkowi Dudzikowi.

KONKURS PLASTYCZNY "POGODYNKA" I MIEJSCE!  |     19-05-2011  

 Miło jest nam ogłosić wyniki konkursu ogłoszonego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej z okazji 100-lecia powstania stacji hydrologiczno - meteorologicznej w Zakopanem.
  Rywalizacja była niezwykle zacięta. Jury wyłoniło zwycięzców na posiedzeniu, które odbyło się w siedzibie IMGW w Warszawie.

  Oto wyniki:
  Konkurs rysunkowy IMGW:
  1 miejsce: Patrycja Łukaszczyk, lat 11
  Wyróżnienie: Aneta Rzadkosz, lat 12
 
  Konkurs fotograficzny IMGW:
  Wyróżnienie: Patryk Kosiński, lat 11
  Nagroda pocieszenia: Martyna Stoch, lat 9, Natalia Tarchała, lat 11

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 15 czerwca 2011 roku podczas Dni Otwartych stacji IMGW w Zakopanem, Równia Krupowa - godz. 15.00, natomiast wystawa prac uczestników konkursu na Krupówkach. Więcej informacji na:
  www.pogodynka.pl
  Wszystkim serdecznie gratulujemy. (B.G.)

Dziękujemy również Pani Bernadetcie Grodeckiej, która uczniów do konkursu zgłosiła i przygotowała


PRZETARG - BOISKO - ZAPYTANIA OFERENTÓW     |       10-05-2011'   
  Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania od Oferentów dotyczące postępowania przetargowego: "Budowa szkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Kasprowicza w Zakopanem, ul. Harenda 21."

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniami Oferentów i odpowiedzią Zamawiającego...kliknij


WYNIKI PRZETARGU NA WYKONANIE PLACU ZABAW  | 10-05-2011      

    Zakopane, dnia 10 maja 2011r

WSZYSCY             

Dotyczy: wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane polegające na  wykonaniu placu zabaw  przy  Szkole  Podstawowej Nr 9 w Zakopanem

Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223,poz.1655, z późn. zm. zwanej w dalszej części "ustawą" lub "Pzp" ), którego przedmiotem było wyłonienie wykonawcy  szkolnego placu zabaw  przy Szkole Podstawowej Nr 9   w Zakopanem   zamawiający za ofertę najkorzystniejszą uznał ofertę złożoną przez firmę:
  
FHU ZAKODECOR
Janusz Stachoń - Koszarek
ul. Stachonie 41
34-500 Zakopane

cena netto:   101.023,47 zł
VAT 23% :    23.235,40 zł
cena  brutto: 124.258,87 zł 

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego zawarte w siwz a cena oferty jest najkorzystniejsza z pośród wszystkich ważnych złożonych ofert i  mieści się  w kwocie jaką zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 9 ofert z czego 2 oferty podlegały odrzuceniu na podstawie na podstawie art.89 ust 1, pkt. 2 ustawy, ponieważ w kosztorysach ofertowych wystąpiły błędy.    

CZYTAJ WIĘCEJ O WYNIKACH PRZETARGU...


WYPRAWKA SZKOLNA 2011/2012    |          

Dotyczy uczniów klas I - III szkoły podstawowej

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Zakopanem informuje o możliwości skorzystania z dofinansowania zakupu podręczników szkolnych w ramach rządowego programu "Wyprawka Szkolna 2011/2012", który przysługuje rodzinom, gdzie dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust.1pkt 2 ,ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1362 z póź. zmianami),tj.351 zł, a w przypadku rodzin pobierających zasiłek rodzinny ( Ustawa o świadczeniach pieniężnych z 2006 r, Dz.U nr 139,poz.992 ), tj. 504,00 zł.
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty :

  1. Zaświadczenie o dochodach z pracy netto,z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
  2. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy - w przypadku bezrobotnych
  3. Oświadczenie o dochodach z pracy dorywczej
  4. Inne dokumenty potwierdzające szczególną sytuację rodziny.

Wypełniony wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły najpózniej do 15 czerwca 2011 r. Wypłata dofinansowania nastąpi do listopada 2011 r. Podstawą wypłaty jest paragon lub faktura Vat za zakupione podręczniki, którą należy dostarczyć najpóźniej do 2 września 2011 r.


PRZETARG - BOISKO WIELOFUNKCYJNE     |       29-04-2011r   

Zakopane, 29 kwietnia 2011 roku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o WARTOŚCI PONIŻEJ 206.000 EURO
Biuletyn Zamówień Publicznych   nr 97462-2011 z dnia   29.04.2011r

 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 206.000 Euro prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z późn. zm)

    1. Pełna nazwa zamawiającego:
Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Kasprowicza
Harenda 21, 34-500 Zakopane
tel/fax 018 20-68-277, e-mail: sp9zakopane@poczta.onet.pl

Przedmiotem zamówienia jest budowa szkolnego boiska wielofunkcyjnego  przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Kasprowicza w Zakopanem, ul. Harenda 21. 
Zakres robót obejmuje: wykonanie rozbiórki istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową, wykonanie korytowania istniejącej podbudowy, wykonanie podbudowy piaskowo - tłuczniowej, wykonanie odwodnienie drenażu boiska, wykonanie betonowej płyty zbrojonej siatka stalową, wykonanie nawierzchni poliuretanowej, wykonanie piaskownicy do skoku w dal, montaż urządzeń boiska, wykonanie ogrodzenia boiska, wykonanie opaski z kostki betonowej, wykonanie dojścia - chodnika z kostki betonowej 

Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) CPV: 45212221-1,CPV: 45111200-0,CPV: 45342000-6, CPV: 45233161-5
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Wymagany termin wykonania zamówienia:
    począwszy od dnia podpisania umowy do 15 wrzesnia 2011r

5. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

cena brutto za całość prac - 100%

6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
    w zakresie procedury i przedmiotu zamówienia:
    mgr Piotr Kyc - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 9 w Zakopanem.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

8. Zamkniętą i zabezpieczoną ofertę należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 9  w Zakopanem zaadresowaną do zamawiającego i oznaczoną hasłem:

" Przetarg nieograniczony - oferta na budowę boiska wielofunkcyjnego
 przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Zakopanem "
"Nie otwierać przed 18 maja 2011 r. godzina 13.30

9. Termin składania ofert upływa dnia  18 maja 2011 r. o godzinie  11.00

10. Otwarcie ofert, w którym mogą uczestniczyć wykonawcy nastąpi w budynku Szkoły   Podstawowej Nr 9, sala nr 2,  34-500 Zakopane w dniu 18 maja  2011 r. o godzinie  13.30

11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu ostatecznego terminu  składania ofert.

12. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w sekretariacie Szkoły  Podstawowej Nr 9 w Zakopanem na osiedlu  Harenda 21, od poniedziałku do piątku w  godz. 8.00 - 13.00, lub za zaliczeniem pocztowym.
     Specyfikacje można również uzyskać na stronie internetowej szkoły pod adresem: www.sp9zakopane.pl
 
13. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:
1) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2)  posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, umożliwiającej realizację zamówienia
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków:
Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty .
Wiedza i doświadczenie:
Warunek zostanie uznany za spełniony ,jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej wykonał co najmniej 1 zadanie o tożsamym charakterze i wielkości tj. wykonywał roboty budowlane polegające na wykonaniu boiska sportowego o nawierzchni z  poliuretanu  i wartość tych robót była nie mniejsza niż  400.000  brutto 
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu  o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty .
Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że :zapewni kierowanie robotami przez osobę, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub odpowiednich wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów, należące do właściwej izby Inżynierów Budownictwa,
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty .
Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym 
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciuo wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty .
Potencjał finansowo - ekonomiczny
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie
Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.

Zamawiający w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia,w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty .
Z treści przedłożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wymagane przez zamawiającego warunki Wykonawca spełnia.

Dyrektor szkoły

                                                                                                                   Mgr Piotr Kyc

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 29 kwietnia 2011  roku

Więcej informacji - dokumentacja


SUKCES W KONKURSIE WIEDZY O TPN     | 13-05-2011'         
Wkrótce...

WAKACYJNE PRZEDSTAWIENIE KÓŁKA TEATRALNEGO  |13-05-2011      

  Wkrótce...

 

 


WYNIKI KONKURSU "TĘCZA"     |       08-05-2010   

  Znane są już wyniki tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Tęcza pod hasłem "Fascynujący świat natury", w której również brali udział uczniowie z naszej szkoły. Dyplom oraz nagrodę książkową za zajęcie I miejsca w szkole w kategorii Młodzik otrzymała Jalanta Patyrak z kl. IV. Ponadto dyplomy z wyróżnieniem otrzymali następujący uczniowie: Elżbieta Bachleda-Dorcarz, Natalia Tarchała, Justyna Król i Jakub Starzyk. Gratulujemy i zachęcamy do rozwijania swoich umiejętności. (B.G.)
Dziekujemy uczniom i pani Bernadetcie Grodeckiej.


PRZETARG - PLAC ZABAW - ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI |20-04-2011    

 Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na "Utworzenie szkolnego placu zabaw wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej nr 9 w Zakopanem w ramach rządowego programu Radosna Szkoła". Zapraszamy do zapoznania się z treścią korespondencji.

Czytaj zapytania Oferentów i odpowiedzi Zamawiającego


UWAGA - ZMIANA W SIWZ - PLAC ZABAW     |     20-04-2011'     
Numer ogłoszenia: 85440 - 2011; data zamieszczenia: 20.04.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 76510 - 2011 data 13.04.2011 r.

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Kasprowicza, ul. Harenda 21, 34-500 Zakopane, woj. małopolskie, tel. 0-18 2068277, fax. 0-18 2068277.

Zamawiający informuje, że zmianie uległa SIWZ w części dotyczącej przedmiaru robót. Zmianie uległo:
  1. Wykreślono pozycję 32d.7 kalkulacja własna. "Montaż piaskownicy drewnianej z osłoną szt. 1,00"
  2. W zestawieniu materiałów wykreślono "piaskownica drewniana kryta"
  3. W pozycji 13d.4 KNR 2-23 0309-01 dopisano ANALOGIA i uzupełniający opis:
  "-analogia-tuleje osadzone w betonie do mocowania płotu" Pozostałe pozycje i zestawienia bez zmian.

Pobierz zmieniony przedmiar


DZIEŃ EUROPEJSKI     |      09-05-2011'    

 wkrótce...tymczasem zobacz zdjęcia.

 

 


I KOMUNIA ŚWIĘTA - TUŻ,TUŻ !    |       maj 2011    
Niedługo w naszej parafii I Komunia Swięta..Przygotowania ruszyły....kliknij

NIECH SIĘ ŚWIĘCI TRZECI MAJA!    |      04-05-2011'    

 W Zakopanem uczczono 220 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Mieszkańcy naszego miasta zebrali się pod Drzewem Wolności rosnącym przy ulicy Kościeliskiej, skąd - po złożeniu wiązanek kwiatów - udali się do Kościoła Świętej Rodziny, na nabożeństwo odprawione w intencji Ojczyzny. Następnie zgromadzeni uformowali pochód z pocztami sztandarowymi, oraz muzyką na czele, i przeszli ulicą Krupówki do Parku Miejskiego, pod Pomnik Grunwaldzki. Na ulicy Generała Galicy, przy kinie Sokół, do pochodu dołączyła banderia konna. I w tym historycznym miejscu, oznaczonym symbolem grunwaldzkim - znakiem zwycięskiej walki naszego narodu o przetrwanie, składano wieńce i kwiaty.
 Nasz Poczet Sztandarowy z opiekunem i dyrektorem szkoły - jak zawsze - wziął udział w uroczystościach. Niech się święci 3 Maja !

 

 


6 MEMORIAŁ RYSZARDA LEŚNIAKA     |     03-05-2011'     

 W sobotę 30 kwietnia w sali gimnastycznej Naszej Szkoły odbył się po raz szósty Memoriał im. Ryszarda Leśniaka w tenisie stołowym. Ryszard Leśniak był wieloletnim działaczem sportowym, zawodnikiem, trenerem, sędzią i dziennikarzem. Zajmował się między innymi tenisem stołowym. Organizatorką imprezy była Hanna Kardaś-Wicher a w przeprowadzeniu turnieju pomógł Wydział Edukacji Turystyki i Sportu UM Zakopane.  
Tegoroczna impreza podobnie jak w latach poprzednich zgromadziła wielu miłośników tenisa stołowego, dorosłych, młodzież i dzieci z Zakopanego i okolic.  
W turnieju indywidualnym w kategorii open pierwsze miejsce wywalczył Tomasz Chyc, drugi był zeszłoroczny zwycięzca Tomasz Nędza Kubiniec mieszkający w Kościelisku/obaj są zawodnikami TG Sokół Zakopane/, trzeci Marian Różański /Zakopane/. W młodszej grupie łączącej zawodników szkół podstawowych i gimnazjów najlepszy był Mateusz Gut, tuż za nim Mateusz Stachoń Haziak, a trzecie miejsce wywalczył Piotr Kowal /wszyscy Gimnazjum nr 1 Zakopane/. 
Wyłoniono również zawodnika ze szkoły podstawowej, który w kategorii SP/G zajął najwyższe miejsce. Został nim Szymon Bachleda Żarski /SP 9 Zakopane/. Najlepszą zawodniczką turnieju w kategorii open została Mariola Galica /Zakopane/ a w kategorii SP/G - Aneta Rzadkosz /SP 9 Zakopane/.  

  Miłym gościem turnieju byli Pani Danuta - żona patrona Memoriału - Ryszarda Leśnika, która wręczyła puchary, dyplomy, liczne nagrody i upominki uczestnikom imprezy oraz Pan Zdzisław Karaś jego wieloletni przyjaciel. Emocje były również poza stołami ping pong'owymi i na zakończenie turnieju wśród wszystkich uczestników rozlosowane zostały atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez darczyńców imprezy. 
Przeprowadzenie turnieju oraz wręczenie zawodnikom tak wielu wspaniałych nagród, upominków i poczęstunku nie byłoby możliwe bez pomocy i życzliwości wielu osób, firm i instytucji, którym organizator i uczestnicy serdecznie dziękują! W przeprowadzeniu imprezy pomogli/m.in. fundując puchary, nagrody, napoje i słodycze/: Wydział Edukacji, Turystyki i Sportu Urzędu Miasta Zakopane PSS Społem Zakopane Hurtownia "Duo" Zakopane Piotr Kyc - dyrektor SP 9 Zakopane Mirosław Marcisz Janusz Szczepaniak Małgorzata i Leszek Behounek Marek Barnowski MiD Sklep Sportowy Nowy Targ Hurtownia "Gawis" Frydman. /HK/ Zobacz pełne wyniki /załącznik - PDF/

Zobacz zdjęcia

PRZED ŚWIĘTEM 3 - GO MAJA     |     29-04-2011'     
 

35.LECIE ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH KSIĘDZA JANA     |    26-04-2011'      
 Wyjątkowa uroczystość odbyła się ostatniej niedzieli w naszej parafii. Ksiądz Jan Wichary, który od 13 lat wspiera naszą parafię i pomaga nam w różnych szkolnych przedsięwzięciach, a szczególnie tych organizowanych przez siostrę Natanaelę obchodził 35 lat Święceń Kapłańskich. Uroczysta Eucharystia Jubileuszowa została odprawiona w naszym kościele parafialnym.
 Ksiądz Jan należy do zgromadzenia zakonnego Księży Werbistów i prowadzi od wielu lat Dom Misjonarzy Werbistów pod wezwaniem św. Józefa Freinademetza w Zakopanem. Bóg zapłać księdzu za wsparcie. Życzymy wielu kolejnych lat owocnej pracy misyjnej.

WIELKANOCNE ZYCZENIA     |   20-05-2011'       

 Zdrowych i Wesołych Świąt,
oraz mokrego Śmigusa - Dyndgusa!

Zobacz zdjęcia z przedstawienia paschalnego przygotowanego przez siostrę Bronisławe Wichary / dziękujemy za pomoc paniom z Rady Rodziców / i wzajemnego składania sobie życzeń.


SUKCES JOLI     |     20-04-2011'     

 Dnia 16.04.2011 w Tatrzańskim Centrum Kultury i Sportu ,,Jutrzenka" odbył się XXI Międzyszkolny Konkurs Recytatorsko-Gawędziarski.

Uczennica Jolanta Patyrak recytowała następujące wiersze:,, Przy Morskim Oku", J. Przerwy-Tetmajera oraz ,,Zasnuły się senne góry" J. Kasprowicza. Dziewczynka zajęła pierwsze miejsce. Otrzymała dyplom oraz nagrodę. Uczennicę przygotowała pani Anna Guguła. W konkursie wzięła równiez udział Elżbieta Bachleda z klasy V, która zajęła II miejsce. Gratulujemy


KONKURS OXFORD     |    20-04-2011'      
 W dniu 20 kwietnia 2011 r. 20 uczniów z klas 3-6 wzięło udział w XVII edycji Międzynarodowego Konkursu Oxford Plus z języka angielskiego. Uczniów przygotowała i konkurs przeprowadziła Bożena Furtak

PRZETARG NIEOGRANICZONY - PLAC ZABAW     |         13-04-2011' 

Zakopane, 13  kwietnia 2011 roku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o WARTOŚCI PONIŻEJ 206.000 EURO
Biuletyn Zamówień Publicznych   nr  76510-2011  z   13.04.2011r

 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 206.000 Euro prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z późn. zm)

    1. Pełna nazwa zamawiającego:
Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Kasprowicza
Harenda 21, 34-500 Zakopane
tel/fax 18 20-68-277, e-mail: sp9zakopane@poczta.onet.pl

Przedmiotem zamówienia jest budowa szkolnego placu zabaw wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Kasprowicza w Zakopanem, ul. Harenda 21 w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła".
Zakres robót obejmuje:wykonanie korytowania istniejącej nawierzchni trawiastej, wykonanie podbudowy tłuczniowo - piaskowej, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z płytek, lub poliuretanowej, montaż urządzeń placu zabaw z bramką wejściową, wykonanie nasadzeń zieleni, wykonanie dojścia - chodnika z kostki betonowej.


Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)   
CPV: 45112723-9,CPV: 45111213-4,CPV: 45223800-4, CPV: 45233161-5, CPV: 45342000-6

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Wymagany termin wykonania zamówienia:
    począwszy od dnia podpisania umowy do 29 lipca 2011r

5. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

   - cena brutto za całość prac - 100%

6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
    w zakresie procedury i przedmiotu zamówienia:
    mgr Piotr Kyc - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 9 w Zakopanem.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

8. Zamkniętą i zabezpieczoną ofertę należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 9 w Zakopanem zaadresowaną do zamawiającego i oznaczoną hasłem:

" Przetarg nieograniczony - oferta na budowę placu zabaw wraz z wyposażeniem   przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Zakopanem w ramach programu "Radosna Szkoła"
"Nie otwierać przed 6 maja 2011 r. godzina 13.30

9. Termin składania ofert upływa dnia  6 maja 2011 r. o godzinie  11.00

10. Otwarcie ofert, w którym mogą uczestniczyć wykonawcy nastąpi w budynku Szkoły   Podstawowej Nr 9, sala nr 2,  34-500 Zakopane w dniu 6 maja  2011 r. o godzinie  13.30

11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu ostatecznego terminu   składania ofert.

12. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w sekretariacie Szkoły  Podstawowej Nr 9 w Zakopanem na osiedlu  Harenda 21, od poniedziałku do piątku w  godz. 8.00 - 13.00, lub za zaliczeniem pocztowym.
     Specyfikacje można również uzyskać na stronie internetowej szkoły pod adresem: www.sp9zakopane.pl

                                                                 Więcej informacji .....XXI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI    |     15-04-2011'     

  W sobotę 16 kwietnia Paweł Łukaszczyk z klasy III wziął udział w XXI Międzyszkolnym Konkursie Recytatorsko-Gawędziarskim im. Wieszczów Podhala zorganizowanym przez Tatrzańskie Centrum Kultury i Sportu "Jutrzenka". W kategorii gawęda otrzymał drugą nagrodę. Prezentował gawędę Adama Pacha "Sumar". Pawła przygotowała do konkursu Małgorzata Behounek. Serdecznie gratulujemy!


KONKURS OXFORD     |  15-04-2011'        
 15 kwietnia 2011 r. 14 uczniów z klas 4-6 wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie: Oxford Plus Historia. Uczniów przygotowała i przeprowadziła konkurs w szkole - Bożena Furtak.

 


HARENDA PAMIĘTA    |      10-04-2011'    

 W I rocznicę tragedii smoleńskiej odsłonięto na Harendzie kamienny pomnik z figurą Jezusa Frasobliwego. Na granitowym obelisku widnieją słowa: " Ofiarom katastrofy smoleńskiej w I rocznicę, parafia Harenda, 10.04.2011". Monument, ufundowany przez parafian został ustawiony na miejscowym cmentarzu. Dzięki inicjatywie szeregu osób powstało w Zakopanem miejsce, które nie pozwoli nam zapomnieć o tej narodowej tragedii. Takie miejsca nie tylko przypominają o trudnej historii naszego narodu, ale pobudzają do refleksji nad dniem dzisiejszym i przyszłością Polski. /PK/ Zobacz zdjęcia...


KONKURS HISTORYCZNY "PANDA"     |       08-04-2011'   
  W dniu 08.04.2011r. 15 uczniów z klas 4-6 wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym Panda zorganizowanym przez Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI w Warszawie. Uczniów przygotowała i konkurs przeprowadziła na terenie Szkoły Bożena Furtak

SPRAWDZIAN PO SZÓSTEJ KLASIE     |       05-04-2011'   

W GOŚCIACH NA IMPREZIE T. HOTELARSKIEGO   |      01-04-11    
 Prywatne Technikum Hotalarskie zaprosiło naszych uczniów na swoją imprezę organizowaną z okazji pierwszego dnia wiosny. Było fajnie.

KLASA III i OPERON !     |          
 Nie tylko uczniowie klasy szóstej biorą w tym roku udział w badaniu kompetancji. Trzecioklasiści też wypełnili test. Czekamy na wyniki.

TEATR I SKLEP ZOO - SZCZĘŚLIWY DZIEŃ MALUCHA     |      31-03-11'    

  W ostatnim dniu marca dzieci z klasy 0 i II brały udział w przedstawieniu pt. "Zaczarowany świat bajek". Sztuka oparta była na znanych wierszach Tuwima i Brzechwy, które chętnie są przez dzieci słuchane i recytowane. Po przedstawieniu czekała na uczniów jeszcze jedna atrakcja-niespodzianka: wizyta w sklepie zoologicznym "Tukan" przy ul. Kościeliskiej. Pracownicy sklepu opowiadali nam o życiu i zwyczajach zwierząt hodowanych w domu, pokazali w jaki sposób przygotować miejsce dla chomika i ryb. Dzieci mogły nie tylko zobaczyć, ale także dotknąć i pogłaskać chomiki, króliki, ptaki oraz węża koralowca. Na zakończenie otrzymały wspaniałe upominki. Dziękujemy pani Renacie, Ewie i panu Mieszkowi za tak miłe spotkanie, na pewno nie jeden z nas tam jeszcze powróci.( A.Ch, A.S)

|
|
|
|
|
|
|
|

34-500 Zakopane, ul. Harenda21, tel. 18 2068277 , fax. 1820 68277

nasz serwer Informacje z Zakopanego Zobacz na stok