dodaj do ulubionych   ustaw tę strone jako startowš   napisz do nas!   
  Strona główna  |   O szkole  |  dla nauczycieli  |   dla uczniów   |  dla rodziców  |  kadra   |  sport  |  galeria  |  linki 

         
 
 

           

.

PROCEDURA REALIZACJI PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 im. JANA KASPROWICZA W ZAKOPANEM

§ 1
Zasady ogólne

1. Niniejsza procedura została przygotowana w celu zapoznania osób, których dane dotyczą, ze szczegółowymi zasadami rozpatrywania ich praw, wskazanych w art. 15 - 18 RODO.

2. W Szkole Podstawowej Nr 9 im. Jana Kasprowicza w Zakopanem mają zastosowanie przepisy do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane powszechnie RODO;
b) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

3. Każda osoba, której dane dotyczą (podmiot danych), jest uprawniona do wniesienia żądania do Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Jana Kasprowicza w Zakopanem o zrealizowanie praw, o których mowa w art. 15 - 18 RODO, tj.:
a) prawo dostępu do danych,
b) prawo do sprostowania danych,
c) prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym"),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania.

4. Z niniejszego dokumentu wynikają Pani/Pana prawa, jako osoby której dane dotyczą, oraz sposobu ich realizacji przez Szkołę Podstawową Nr 9 im. Jana Kasprowicza w Zakopanem. 5. Niniejszy dokument zawiera następujące zagadnienia:
a) definicje pojęć zawarte w celu właściwej interpretacji zapisów niniejszego dokumentu;
b) wskazanie Pani/Panu praw jakie przysługują na mocy RODO wraz z krótką ich charakterystyką;
c) opis zasad realizacji w Szkole Podstawowej Nr 9 im. Jana Kasprowicza w Zakopanem Pani/Pana praw z RODO co do terminów i sposobu ich realizacji.

§ 2
Definicja pojęć

1. Administrator - to Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Jana Kasprowicza w Zakopanem , który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych; Zgodnie z definicją z art. 4 pkt 7 RODO - to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

2. Osoba, której dane dotyczą:to właśnie Pani/Pan jako osoba której dane są przetwarzane przez Szkołę Podstawową Nr 9 im. Jana Kasprowicza w Zakopanem.

3. Dane osobowe - to zgodnie z definicją z art. 4 pkt 1 RODO wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

4. Podmiot przetwarzający - to zgodnie z definicją z art. 4 pkt 8 RODO osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

5. Inspektor ochrony danych - Pani/Pan z którym można skontaktować we wszystkich sprawach związanych z:
a) przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych,
b) oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy RODO i opisanych w niniejszym dokumencie.

6. Dane Inspektora ochrony danych są dostępne na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Jana Kasprowicza w Zakopanem, www. sp9 zakopane.pl

7. Przetwarzanie - zgodnie z definicją z art. 4 pkt 2 RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

8. Zasady przetwarzania danych osobowych - to zasady określone w art. 5 i art. 25 RODO, które stosuje Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Kasprowicza w Zakopanem przetwarzając Pani/Pana dane osobowe:
a) zgodności z prawem,
b) rzetelności i przejrzystości,
c) zasada ograniczenia celu przetwarzania,
d) minimalizacji danych,
e) prawidłowości danych,
f) ograniczenia przechowywania,
g) integralności i poufności,
h) zasada rozliczalności,
i) zasada ochrony danych w fazie projektowania i zasada domyślnej ochrony danych.

9. Odbiorca - zgodnie z art. 4 pkt 9 RODO to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.

10. Organ nadzorczy - zgodnie z art. 4 pkt 21 RODO to niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie zgodnie z art. 51 RODO, czyli Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Państwo trzecie - państwo nie będące członkiem Unii Europejskiej oraz nie należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§ 3
Prawa przysługujące na mocy przepisów RODO.

1. Prawo do informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Szkole Podstawowej Nr 9 im. Jana Kasprowicza w Zakopanem (art. 13) w zakresie wynikającym z art. 13 RODO - w sytuacji kiedy to Pani/Pan przekazuje nam swoje dane osobowe:
a) w momencie zbierania danych osobowych pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Jana Kasprowicza w Zakopanem przekazują Pani/Panu informacje zawarte w art. 13 ust. 1 i 2 RODO lub podczas odpowiedzi na Pani/Pana korespondencję, która wpłynęła do Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Jana Kasprowicza w Zakopanem (informacje te nie są przekazywane w sytuacji, gdy nimi już Pani/Pan dysponuje);

2. Prawa realizowane na Pani/Pana wniosek (art. 15-18 RODO):
a) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych (art. 15 RODO):
b) może Pani/Pan wystąpić do Administratora z pytaniem, czy Administrator przetwarza Pani /Pana dane osobowe, a jeśli tak może Pani/Pan uzyskać informacje w zakresie wynikającym z art. 15 ust. 1-3 RODO (m. in. na temat: jaki jest cel przetwarzania i okres przechowywania danych osobowych, jakie dane osobowe są przetwarzane, kim są odbiorcy danych osobowych, informacje o przysługujących prawach);
c) mogą też Państwo otrzymać kopię danych osobowych (czyli informację o danych osobowych) we wskazanym przez siebie formacie, np. jeżeli Pani/Pan zwraca się o kopie danych drogą elektroniczną, to również drogą elektroniczną otrzyma Pani/Pan odpowiedź, chyba że we wniosku wskaże nam Pani/Pan format jakiego oczekuje. Prawo do uzyskania kopii danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, których dane dotyczą;

3. Prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO):
a) może Pani/Pan wystąpić do Administratora o sprostowanie swoich danych osobowych lub ich uzupełnienie, z tym zastrzeżeniem, że wszelkie aktualizacje danych muszą być ograniczone celem ich przetwarzania, np. nie może Pani/Pan żądać uzupełnienia o dane, które byłyby niezgodne z celem przetwarzania; b) prawo to nie będzie mogło być stosowane do danych osobowych, w odniesieniu do których tryb ich sprostowania lub uzupełnienia określają odrębne przepisy prawa (art. 113 Kodeks postępowania administracyjnego).

4. Prawo do usunięcia Pani/Pana danych, tzw. "prawo do bycia zapomnianym" (art. 17 RODO):
a) może Pani/Pan żądać niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, jeśli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO,
b) art. 17 ust. 3 RODO przewiduje również okoliczności, kiedy prawo do usunięcia danych nie będzie mogło być zrealizowane. Administrator nie będzie mógł usunąć Pani/Pana danych osobowych z uwagi, iż w większości przypadków podstawą prawną ich przetwarzania są przepisy prawa, z których wynika m.in. obowiązek przechowywania dokumentacji (archiwizacji) przez okres wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, który został uzgodniony z Archiwum Państwowym na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

5. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO):
a) prawo to polega na konieczności ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania;
b) może Pani/Pan skorzystać z tego prawa tylko w ściśle określonych przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO, tj.:
. kwestionuje Pani/Pan prawidłowość swoich danych osobowych,
. sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych osobowych, których przetwarzanie jest niezgodne z prawem,
. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń,
. wniosła Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO; . przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania Administrator przekaże Pani/Panu informacje w tym zakresie;

6. Ma Pani/Pan również prawo do bycia poinformowanym o naruszeniu ochrony danych osobowych (art. 34 RODO).

7. Administrator w sytuacji, gdy w doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, które może powodować wysokie ryzyko naruszenia Pani/Pana praw lub wolności ma prawo poinformować Panią/Pana o takim naruszeniu.

8. Administrator przekazuje Pani/Panu informacje wskazane w art. 34 ust. 2 RODO:
a) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych;
b) opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony Pani/Pana danych osobowych;
c) opis zastosowanych lub proponowanych przez Administratora środków w celu zaradzenia naruszeniom ochrony danych.
d) W art. 34 ust. 3 RODO są wskazane okoliczności, kiedy Administrator jest zwolniony z zawiadamiania Pani/Pana o zaistniałej sytuacji.

§ 4
Ogólne zasady realizacji praw z RODO w Szkole Podstawowej Nr 9 im. Jana Kasprowicza w Zakopanem.

Sposoby komunikacji w sprawie wniosków z art. 15-18 RODO.

1. Administrator jest zobowiązany zapewnić, aby Pani/Pana dane osobowe nie zostały ujawnione osobom nieupoważnionym. Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z uprawnień wskazach w art. 15-18 RODO prosimy o zastosowanie się do jednego ze sposobów komunikowania się. Może Pani/Pan składać żądania wynikające z art. 15-18 RODO wybierając jedną z poniżej wskazanych dróg komunikacji:
a) w sposób tradycyjny - poprzez złożenie przez Panią/Pana pisma/wniosku podpisanego własnoręcznie w sposób czytelny, osobiście w Sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Jana Kasprowicza w Zakopanem lub przesyła go pocztą na adres: Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Kasprowicza w Zakopanem ul. Harenda 21 34 - 500 Zakopane,
b) elektronicznie - przesyła Pani/Pan wniosek potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP na adres email: sp9zakopane@poczta.onet.pl. W przypadku wpłynięcia wniosku "zwykłym mailem" poprosimy Panią/Pana do złożenia wniosku w sposób opisany w niniejszym dokumencie.
c) ustnie - może złożyć Pani/Pan swoje żądanie pracownikowi Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Jana Kasprowicza w Zakopanem, który poprosi Panią/Pana w celu weryfikacji Pani/Pana tożsamości - o okazanie np. dowodu osobistego. Pracownik spisze treść Pani/Pana żądania w formie notatki służbowej, którą Pani/Pan również podpisze.

2. Aby nie dopuścić do naruszenia Pani/Pana praw lub wolności spowodowanej naruszeniem bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych informujemy, że nie będziemy realizować żadnych Pani/Pana uprawnień wynikających z art. 15-18 RODO w rozmowie telefonicznej.

3. Jeżeli Administrator będzie miał uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby składającej wniosek z zakresu art. 15-18 RODO, może zażądać dodatkowych informacji ułatwiających identyfikację wnioskodawcy. Sposób i terminy Pani/Pana praw realizowanych na wniosek z art. 15-18 RODO. 1. Przy rozpatrywaniu Pani/Pana żądania z art. 15-18 RODO Administrator zobligowany jest udzielać Pani/Panu wszelkich informacji na zasadach i w terminach określonych w art. 12 RODO. 2. Zgodnie z przepisami RODO, administrator bez zbędnej zwłoki, ale nie dłużej niż w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, udziela Pani/Panu informacji o działaniach podjętych w związku z Pani/Pana żądaniem, czyli:
a) realizuje wniosek zgodnie z Pani/Pana żądaniem;
b) informuje Panią/Pana o konieczności wydłużenia terminu realizacji jej wniosku o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań (Administrator podaje przyczynę opóźnienia);
c) odmawia realizacji wniosku i informuje Panią/Pana:
. powodach niepodjęcia działań;
. o możliwości wniesienia przez Panią/Pana skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
. o możliwości skorzystania przez Panią/Pana ze środków ochrony prawnej przed sądem.

Opłaty

1. Na mocy art. 13 RODO oraz komunikacja i działania podejmowane przez Szkołę Podstawową Nr 9 im. Jana Kasprowicza w Zakopanem na mocy art. 15-18 i art. 34 RODO, informacje podawane Pani/Panu przez Szkołę Podstawową Nr 9 im. Jana Kasprowicza w Zakopanem są wolne od opłat.

2. Może się okazać, że Pani/Pana żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator może:
a) pobrać od Pani/Pana rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielania informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań;
b) odmówić podjęcia działań w związku z Pani/Pana żądaniem.

3. Obowiązek wykazania, że żądanie ma ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny charakter spoczywa na Administratorze.

§ 5
Postanowienia końcowe.

1. Niniejszy dokument pn. "Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą w Szkole Podstawowej Nr 9 im. Jana Kasprowicza w Zakopanem":

a) został zamieszczony na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Jana Kasprowicza w Zakopanem w zakładce RODO,

b) jest dostępny w Sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Jana Kasprowicza w Zakopanem.


Dyrektor szkoły

Piotr Kyc


WYKAZ PRZEPISÓW RODO, KTÓRYCH STOSOWANIE ZOSTAŁO OGRANICZONE    |        '

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 25 lutego 2020 r

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej nr 9 im.Jana Kasprowicza w Zakopanem jest Barbara Kołacz : e-mailiodo.zakopane@gmail.com


Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) Administratorem danych osobowych uczniów jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 9 im.  Jana Kasprowicza w Zakopanem, ul. Harenda 21  34 - 500 Zakopane.
2) Szkoła wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Barbarę Kołacz - z którym można skontaktować się poprzez e-mail iodo.zakopane@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.
5) Dane osobowe Pani/Pana oraz uczniów nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i uczniów oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 00 - 193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani oraz ucznia narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8) Odbiorcami Pani/Pana oraz uczniów danych osobowych będą:
- dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Administratora
- operatorom pocztowym i kurierom,
- podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usług niezbędnych do wykonania umowy lub świadczenia usługi,
- organom i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych,
9) Pani/Pana dane osobowe oraz ucznia nie będą podlegały profilowaniu.
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.

Klauzula informacyjna /PDF/

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w rekrutacji bieżącej i przyszłej


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 9 im.  Jana Kasprowicza w Zakopanem, ul. Harenda 21  34 - 500 Zakopane

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Panią Barbarę Kołacz z którym można się skontaktować  poprzez e-mail iodo.zakopane@gmail.com

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego a w przypadku wyrażenia zgody także w kolejnych naborach na wybrane stanowisko - na podstawie kodeksu pracy,  natomiast udzielona przez Panią/Pana zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych osobowych (nie wynikających z powyższych przepisów) zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach (np. adres e-mail,             nr telefonu, wizerunek )
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów Kodeksu Pracy.
 • Pani/Pana dane osobowe na etapie rekrutacji nie będą przekazywane innym podmiotom. 
 • Pani/Pana dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 1 roku licząc od daty wpływu.
 • Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 • Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych, w przypadkach i na warunkach określonych w RODO, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą poddawane profilowaniu.

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO PRACY W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)    wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, a także danych, które wykraczają poza dane osobowe określone w art.221 §1 Kodeksu pracy zawartych w dokumentach aplikacyjnych  przez Szkołę Podstawową Nr 9 im.  Jana Kasprowicza w Zakopanem, ul. Harenda 21  34 - 500 Zakopane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na stanowisko ....................................
 • Oświadczam, iż zapoznałam/em się z powyższą klauzulą informacyjną

..................................                                                                                                 ..................................
Miejscowość, Data                                                                                                              Imię, Nazwisko                              

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w rekrutacji bieżącej i przyszłej /PDF/


MONITORING WIZYJNY   |          

Szkoła Podstawowa nr 9 w Zakopanem, ul. Harenda 21, 34-500 Zakopane informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren jednostki jest  monitorowany: wejścia do budynku, plac zabaw, teren boiska szkolnego, korytarze szkolne. Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne  z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 9 w Zakopanem, ul. Harenda 21, 34-500 Zakopane.

Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoring ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji  przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: 
zasad rejestracji i zapisu informacji,
sposobów zabezpieczenia informacji
 a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring praw osób objętych monitoringiem.

             Strona główna  |   O szkole  |  dla nauczycieli  |   dla uczniów   |  dla rodziców  |  kadra   |  sport  |  galeria  |  linki 

34-500 Zakopane, ul. Harenda21, tel. 18 68277, fax. 1868277
powiększ