dodaj do ulubionych   ustaw tę strone jako startowš   napisz do nas!   

OGŁOSZENIE

zamówienie do 30.000 EUR

" Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 9 w Zakopanem "   

  Strona główna  |   Urząd Miasta Zakopane  |  nasze miasto  |   Harenda  |  dla rodziców  |  kadra   |  sport  |  galeria  |  linki 


WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 14-11-2019 '   

 Zakopane, 14.11.2019 r.

Sp9.271.04.2019

Informacja
o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


   Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Kasprowicza  w Zakopanem informuje, że w postępowaniu, którego przedmiotem był: " Remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 9 w Zakopanemzłożono w terminie 1 ofertę:

Oferta nr 1
GM INWEST   Rafał Golonka Sp j.
ul. Droga na Antałówkę 14 
34- 500 Zakopane
42.276,42  zł netto
52.000  zł  brutto  

 Dokonano wyboru w/w oferty.

  

 dyrektor szkoły - mgr Piotr Kyc


OGŁOSZENIE - REMONT POMIESZCZEŃ SZKOŁY  |   06-11-2019'      

Zakopane, 06.11.2019 r   

SP9 271.04.2019


OGŁOSZENIE
Szkoła Podstawowa nr 9 w Zakopanem informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie: " Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 9 w Zakopanem ".   
 
opis zamówienia

    Przedmiotem zamówienia jest  remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 9 w Zakopanem     
Zakres prac obejmuje:

  1. Remont świetlicy szkolnej.
  2. Remont w sali nr 20.
  3. Remont w sali nr 24.
  4. Remont gabinetu higienistki szkolnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach:
nr 1a -   przedmiar robót budowlanych - świetlica  szkolna
nr 1aa - kosztorys  ofertowy-  świetlica szkolna
nr 1b -   przedmiar robót budowlanych- remont w sali nr 20.
nr 1bb -kosztorys  ofertowy - remont w sali nr 20.
Nr 1c -   przedmiar robót budowlanych- remont w sali nr 24.
Nr 1cc - kosztorys  ofertowy - remont w sali nr 24.
nr 1d -   przedmiar robót budowlanych - remont gabinetu higienistki szkolnej.
nr 1dd - kosztorys  ofertowy  - remont gabinetu higienistki szkolnej.

nr 2 - STWiOR
które są do pobrania ze strony: http://www.sp9zakopane.pl/ 
Zapraszamy zainteresowanych oferentów do zapoznania się na miejscu z przedmiotem zamówienia - w dni powszednie, w godzinach 7.30 - 19.00.

Termin składania ofert: 14.11.2019 r. do godziny 12.00.
Termin i miejsce otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2019 r.  o godzinie 12.15, sala nr 2 w siedzibie zamawiającego.   
Miejsce składania ofert: sekretariat Szkoły Podstawowej Nr 9 w Zakopanem, Harenda 21, 34-500 Zakopane w godzinach 8.30 - 13.00. 
Forma składania ofert:  pisemnie - osobiście, listem poleconym, faksem lub pocztą elektroniczną na adres sp9zakopane@poczta.onet.pl 

Oferta powinna zawierać:

  • Ofertę cenową brutto - załącznik nr 3
  • Wypełnione oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiadaniu wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej - załącznik nr 4 
  • W przypadku zatrudniania przez Oferenta podwykonawców wypełniony - załącznik nr 5
  • Wypełniony wzór umowy - załącznik nr 6
  • Podpisana klauzula informacyjną z art. 13 RODO zastosowaną przez zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - załącznik nr 7

 W/w dokumenty są dostępne na stronie: www.sp9zakopane.pl
Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto za wykonanie prac remointowych.   
Sposób powiadomienia o wyborze oferty: informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, na stronie internetowej www.sp9zakopane.pl,   oraz przekazana pocztą elektroniczną  na wskazany  przez oferentów  adres e-mail.  

Termin wykonania prac: do 13 grudnia 2019 r

Informacje szczegółowe na temat zamówienia: wszelkich informacji związanych z przedmiotem zamówienia udziela dyrektor SP nr 9 w Zakopanem - mgr Piotr Kyc, tel. 182068277, 604502757.
Zapraszamy zainteresowanych oferentów do zapoznania się na miejscu z przedmiotem zamówienia - w dni powszednie, w godzinach 8.00 - 17.00.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji z wykonawcami w szczególności dotyczących ceny, warunków i terminów wykonania usługi, w celu zawarcia umowy na najkorzystniejszych warunkach. Negocjacje odbywają się bezpośrednio w siedzibie zamawiającego lub w szczególnych okolicznościach telefonicznie lub za pomocą innych środków komunikowania się na odległość.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30.000 euro, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Zakopanem nr 9/2018 z dnia 22.06.2018 r.
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach:
nr 1a -   przedmiar robót budowlanych - świetlica  szkolna
nr 1aa - kosztorys  ofertowy-  świetlica szkolna
nr 1b -   przedmiar robót budowlanych- remont w sali nr 20
nr 1bb - kosztorys  ofertowy - remont w sali nr 20
Nr 1c -   przedmiar robót budowlanych- remont w sali nr 24
Nr 1cc - kosztorys  ofertowy - remont w sali nr 24
nr 1d -   przedmiar robót budowlanych - remont gabinetu higienistki szkolnej.
nr 1dd - kosztorys  ofertowy  - remont gabinetu higienistki szkolnej.

nr 2 - STWiOR

nr 3 - oferta cenowa brutto

nr 4 - oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiadaniu wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej

nr 5 - w przypadku zatrudniania przez Oferenta podwykonawców

nr 6 - wypełniony wzór umowy


nr 7 - Podpisana klauzula informacyjną z art. 13 RODO zastosowaną przez zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego34-500 Zakopane, ul. Harenda21, tel. 18 2068277, fax. 18 2068277
©KYC