dodaj do ulubionych   ustaw tę strone jako startowš   napisz do nas!   

OGŁOSZENIE

zamówienie do 30.000 EUR

" Przebudowa ogrodzenia od strony ulicy na terenie  Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Kasprowicza w Zakopanem"   

  Strona główna  |   Urząd Miasta Zakopane  |  nasze miasto  |   Harenda  |  dla rodziców  |  kadra   |  sport  |  galeria  |  linki 
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA     | 14-06-2019'         

Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

   Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Kasprowicza  w Zakopanem informuje, że w postępowaniu, którego przedmiotem była: "Przebudowa ogrodzenia od strony ulicy na terenie  Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Kasprowicza w Zakopanem
złożono w terminie 1 ofertę:

Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gut-Wierchowy Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 36 B,
34-520 Poronin

55.000   zł netto
67.650   zł brutto

Dokonano wyboru  oferty nr 1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gut-Wierchowy Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 36 B,
34-520 Poronin

55.000   zł netto
67.650   zł brutto

Wybór oferty nastąpił zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30.000 euro, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Zakopanem nr 9/2018 z dnia 22.06.2018 r.


OGŁOSZENIE - REMONT OGRODZENIA I MONTAŻ BRAMY  |   31-05-2019'      

Zakopane, 31.05.2019 r 

SP9 271.01.2019


OGŁOSZENIE
Szkoła Podstawowa nr 9 w Zakopanem informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie: " Przebudowy ogrodzenia od strony ulicy na terenie  Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Kasprowicza w Zakopanem".   
 
opis zamówienia

    Przedmiotem zamówienia jest " Przebudowa ogrodzenia od strony ulicy na terenie  Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Kasprowicza w Zakopanem"   

Zakres prac obejmuje:

 • rozebranie ogrodzenia z siatki pomiędzy słupami kamiennymi
 • rozebranie słupów i murków z kamienia
 • demontaż dwóch bram i furtki
 • wywóz gruzu z trenu budowy
 • wykonanie nowego ogrodzenia panelowego z siatki stalowe z deską betonową
 • montaż dwóch bram, i furtki

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w  załącznikach:
 nr 1 - przedmiar robót budowlanych
nr 2 - STWiOR
które są do pobrania ze strony: http://www.sp9zakopane.pl/ 
Zapraszamy zainteresowanych oferentów do zapoznania się na miejscu z przedmiotem zamówienia - w dni powszednie, w godzinach 7.30 - 19.00.

Termin składania ofert: 14.06.2019 r. do godziny 11.00.
Termin i miejsce otwarcia ofert: otwarcie ofert  nastąpi w dniu 14.06.2019 r.  o godzinie 11.15 , sala nr 2 w siedzibie zamawiającego.   
Miejsce składania ofert: sekretariat Szkoły Podstawowej Nr 9 w Zakopanem, Harenda 21, 34-500  Zakopane  w godzinach 8.30 - 13.00. 
Forma składania ofert:  pisemnie - osobiście, listem poleconym, faksem lub pocztą elektroniczną na adres sp9zakopane@poczta.onet.pl 
Oferta powinna zawierać:

 • Ofertę cenową brutto - załącznik nr  3
 • Wypełnione oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,  posiadaniu wiedzy i doświadczenia , dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej -  załącznik nr 4 
 • W przypadku zatrudniania przez Oferenta  podwykonawców wypełniony - załącznik nr 5
 • Wypełniony wzór umowy - załącznik nr  6
 • Podpisana klauzula informacyjną  z art. 13 RODO zastosowaną przez zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - załącznik nr 7

 W/w dokumenty są dostępne na stronie:  www.sp9zakopane.pl  i stronie BIP jednostki
Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:  cena brutto za wykonanie prac modernizacyjnych.   
Sposób powiadomienia o wyborze oferty : informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, na stronie internetowej www.sp9zakopane.pl, na stronie BIP,   oraz przekazana pocztą elektroniczną  na wskazany  przez oferentów  adres e-mail.  

Termin wykonania prac: do 30 września  2019 r

Informacje szczegółowe na temat zamówienia: wszelkich informacji związanych z przedmiotem zamówienia udziela dyrektor SP nr 9 w Zakopanem - mgr Piotr Kyc, tel. 182068277, 604502757.
Zapraszamy zainteresowanych oferentów do zapoznania się na miejscu z przedmiotem zamówienia - w dni powszednie, w godzinach 8.00 - 17.00.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji z wykonawcami w szczególności dotyczących ceny, warunków i terminów wykonania usługi, w celu zawarcia umowy na najkorzystniejszych warunkach. Negocjacje odbywają się bezpośrednio w siedzibie zamawiającego lub w szczególnych okolicznościach telefonicznie lub za pomocą innych środków komunikowania się na odległość.

 
Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30.000 euro, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Zakopanem nr 9/2018 z dnia 22.06.2018 r.
 

Dokumenty: Ogłoszenie || zał 1 -przedmiar robót || zał. nr 2- STWiOR || zał. nr 3 - oferta cenowa ||oświadczenie - zał. nr 4 || zał. nr  5 - Informacja o zatrudnianiu podwykonawców   || zał nr 6 - wzór umowy || zał nr 7 - klauzula informacyjna z art.13 RODO34-500 Zakopane, ul. Harenda21, tel. 18 2068277, fax. 18 2068277
©KYC