dodaj do ulubionych   ustaw tę strone jako startowš   napisz do nas!   

 
  Strona główna  |   Urząd Miasta Zakopane  |  nasze miasto  |   Harenda  |  dla rodziców  |  kadra   |  sport  |  galeria  |  linki 

  aktualności
  wydarzenia 2005/2006
  wydarzenia 2004/2005
  40 lat minęło...   
  o szkole...
  Harenda
  kadraa
  kalendarz szkolny
  WSO
  Jan Kasprowicz
  szkoły Kasprowicza
  Rajd Szlakami Poety
  sztandar
  sport
   Samorząd Uczniowski
   najlepsi uczniowie
   lektury
   podręczniki
   ocenianie
   plan lekcji
   Informacje RR
   wyniki
   Sportowcy Roku
   świetlica szkolna
   socjoterapia
   zespół góralski

  wszystko o Klubie

  Remont podłogi 2005

   PRZETARG 3 listopada 2005


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o WARTOŚCI do 60.000 EURO
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 60.000 EURO prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 z późn. zm)

1. Pełna nazwa zamawiającego:
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Kasprowicza
Harenda 21
34-500 Zakopane
sp9zakopane@poczta.onet.pl , tel/fax 018 20 68-2777

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:
- demontaż istniejącej obudowy wnęk szatniowych,
- nadbudowanie filarków między wnękami szatniowymi ,
- otynkowanie domurowanych fragmentów ścian i naprawa tynków we wnękach szatniowych,
- licowanie ścian płytkami "Gres",
- montaż konstrukcji szatni,
- montaż we wnękach ławeczek,
- zerwanie na korytarzu na piętrze posadzki z PCV,
- ułożenie posadzki z płytek "Gres",
- wymiana grzejników na korytarzu,
- wykonanie i montaż osłon na grzejniki. Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45.42.11.52 - 4
45.43.12.00 - 9
28.22.11.10 - 1
45.33.11.00 - 7

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Wymagany termin wykonania zamówienia : 30 dni od daty podpisania umowy

5. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
-cena brutto za całość prac - 100%

6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w zakresie procedury i przedmiotu zamówienia:
mgr Piotr Kyc - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 9 w Zakopanem.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

8. Zamkniętą i zabezpieczoną ofertę należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 9 w Zakopanem zaadresowaną do zamawiającego i oznaczoną hasłem:
" Przetarg nieograniczony - wymiana posadzki i remont szatni ". Nie otwierać przed 18 listopada 2005 r. godz. 12.30

9.Termin składania ofert upływa dnia 18 listopada 2005 r. o godzinie 12.00

10.Otwarcie ofert , w którym mogą uczestniczyć wykonawcy nastąpi w budynku Szkoły Podstawowej Nr 9, 34-500 Zakopane w dniu 18 listopada 2005 r. o godzinie 12.30

11.Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu ostatecznego terminu składania ofert.

12. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać:
w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 9 w Zakopanem na osiedlu Harenda 21,
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 13.00, lub za zaliczeniem pocztowym

13. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:
ˇ nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust.1 ustawy Prawo o zamówieniach publicznych oraz spełniają warunki :
ˇ wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat, (2000, 2001,2002,2003,2004) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie wykonał co najmniej 2 zadania o tożsamym charakterze (układanie posadzki )
ˇ udzielą minimum 2 lata gwarancji na wykonane roboty .
Ocena spełnienia ww. warunków będzie dokonana na podstawie wymaganych dokumentów złożonych wraz z ofertą.


Dyrektor szkoły

mgr Piotr Kyc

wywieszono na tablicy ogloszeń w dniu 3 listopada 2005 roku


   Przetarg rozstrzygnięty 18 listopada 2005
Komisja l
  do góry  |   strona główna  |  aktualności  |   Harenda  |  dla rodziców  |  kadra   |  sport  |  galeria  |  linki 

34-500 Zakopane, ul. Harenda21, tel. 18 2068277, fax. 18 2068277
©KYC
Aktualne wiadomoœci