dodaj do ulubionych   ustaw tę strone jako startowš   napisz do nas!
  Strona główna  |   O szkole  |  dla nauczycieli  |   dla uczniów   |  dla rodziców  |  kadra   |  sport  |  galeria  |  linki 

statystyka
  40 lat minęło...   
  o szkole...
  kadra
  kalendarz szkolny
  dokumenty
  Jan Kasprowicz
  szkoły Kasprowicza
  Rajd Szlakami Poety
  sztandar
  sport
   Samorząd Uczniowski
   najlepsi uczniowie
   lektury
   podręczniki
   ocenianie
   plan lekcji
   moje prawa i obowiązki
   Informacje RR
   wyniki
   Sportowcy Roku
   świetlica szkolna
   zajęcia w soboty
   zespół góralski
   poszerzony pr. WF
   Klub Narciarski
   Klub Europejski

   SPTJK
   Parafia
   Kamieniec
   SP 2 w Kartuzach

  Wydarzenia


Poleć naszą stronę

 

 
 
 
 
 
 
 

 

0 |1 | 2 | 3 | 4 | 5 |6| 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52| 53|54|55|56|57|58
OGŁOSZENIE O NOWYM PRZETARGU  |  20-10-2006         
Dokumentacja Specyfikacja Decyzja zał nr 1 zał nr 2 zał nr 3 zał nr 4

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O WARTOŚCI do 60.000 EURO

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 60.000 EURO prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 z późn. zm)

1. Pełna nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Kasprowicza Harenda 21 , 34-500 Zakopane tel.: 0-18/2068277 fax : 0-18/2068277; www.sp9zakopane
2. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
3.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji technicznej obejmującej:
. nadbudowę budynku szkoły Podstawowej Nr 9 w Zakopanem , Harenda 21 dachem dwuspadowym ( bez użytkowego poddasza)
. rozbudowę sali gimnastycznej o część magazynową
. rozbudowę strefy wejściowej o zadaszenie i podjazd dla osób niepełnosprawnych
. wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na placu szkolnym oraz miejscach parkingowych przed szkołą
. wymianę eternitowej obudowy elewacji budynku szkoły i sali gimnastycznej

Wykonawca wraz z dokumentacją techniczną ma przedłożyć zamawiającemu kopię złożonego wniosku pozwolenia na budowę wraz z jednym egzemplarzem złożonego projektu

Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):74.22.20.00-1 , 74.23.20.00-4

4. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się na stronie www.sp9zakopane.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można również otrzymać w Sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 9 w Zakopanem, Harenda 21 w godzinach: Poniedziałek-piątek 8°° - 14°° lub za pośrednictwem poczty.

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

8. Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej nie będzie stosował aukcji elektronicznej

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

10. Wymagany termin wykonania dokumentacji: 11 grudnia 2006r.

11. Wadium przetargowe - zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przetargowego.

12. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: Cena ryczałtowa brutto za całość dokumentacji - 100 %

13. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: Małgorzata Stopka - Szkoła Podstawowa Nr 9 , Harenda 21, tel/faks: 0.18/2068277

14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

15. Oferty należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie. Oferty należy składać w Sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 9 , Harenda 21, 34-500 Zakopane

Termin składania ofert upływa w dniu 3 listopada 2006 r. o godz.: 10.00

Koperta powinna być zaadresowana do zamawiającego, opatrzona pieczęcią wykonawcy lub dokładnym adresem do korespondencji oraz oznaczona hasłem: " Przetarg nieograniczony- dokumentacja techniczna dla SzP nr 9 " Nie otwierać przed 3 listopada 2006 r. godzina 10.30

16.Otwarcie ofert, w którym mogą uczestniczyć wykonawcy nastąpi w sali Szkoły Podstawowej Nr 9, Harenda 21, 34-500 Zakopane.

17.Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu ostatecznego terminu składania ofert.

18. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:
. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust.1 ustawy Prawo o zamówieniach publicznych oraz spełniają warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.

19. Dokumenty na potwierdzenie spełniania powyższych warunków, które wykonawca ma załączyć do oferty
1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
2. podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej siwz
3. wykonawca w celu potwierdzenia, że dysponuje wykwalifikowanym personelem do projektowania musi do oferty załączyć dokumenty stwierdzające uprawnienia tych osób oraz załączyć dla wskazanych osób kopię aktualnego zaświadczenia stwierdzającego przynależność tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego ( zgodnie z art.6 ust.1 ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów -Dz.U.z 2001r. Nr 5,poz.42 z późn. zm)

4. wykaz wykonanych co najmniej 2 usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (wykonanie projektów technicznych obiektów użyteczności publicznej ) z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i odbiorców ( należy wypełnić załącznik nr 4 do niniejszej siwz).
Wykonawca zobowiązany jest do powyższego wykazu załączyć dokumenty ( np.: referencje)potwierdzające, że podane w wykazie usługi zostały wykonane należycie.

5. wypełniony druk oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej siwz (wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, lecz jej treść i układ muszą być zgodne z formularzem załączonym do siwz)

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 19 ust 1, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

Uwaga! Dokument, o którym mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w dniu 20 pazdziernika 2006 roku, o godzinie 16.10

Dyrektor szkoły

mgr Piotr Kyc

Zobacz domumentację przetargową

Dokumentacja Specyfikacja Decyzja zał nr 1 zał nr 2 zał nr 3 zał nr 4

IGRZYSKA MŁODZIEZY - CZWÓRBÓJ  |    3 pazdziernika 06'       

 Czwórbój w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2006 odbył się 26 i 27 września na stadionie przy ulicy Orkana. Drużyny szkolne liczyły 6 zawodników w tym 5 z największą ilością pkt punktowało dla swojej szkoły. Dziewczęta wystartowały pierwszego dnia. Walczyły w czterech konkurencjach - biegu na 60 m, skoku w dal, rzucie piłeczką palantową i biegu na 600 m.
    Zawodniczki naszej szkoły zajęły w klasyfikacji końcowej     5 miejsce.
Skład drużyny: Marzena Rzadkosz /kl.6/ Agnieszka Rzadkosz /kl.5/ Renata Bachleda /kl.5/ Żaneta Majtyka /kl.3/ Patrycja Pańszczyk /kl.6/ Weronika Werner /kl.5/ Monika Walkosz /kl.6/ PK.
Chłopcy rywalizowali drugiego dnia zawodów. Podobnie jak dziewczęta biegali na 60 m, skakali w dal i rzucali piłeczką palantową długością różnił się bieg długi bo chłopcy musieli pokonać 1000 m.
  Nasza Szkoła wystawiła dwie drużyny - jedna punktowała dla Harendy druga wystąpiła poza konkurencją /PK/
  Zawodnicy reprezentujący Naszą Szkołę zajęli 2 miejsce.

Skład pierwszej drużyny: Krzysztof Świder /kl.6/ Michał Pańszczyk /kl.5/ Bartosz Gąsienica Laskowy /kl.5/ Paweł Król /kl.6/ Adrian Majtyka /kl.6/ Jan Majerczyk /kl.4/. Skład drugiej drużyny /PK/: Marcin Opryszko /kl.6/ Marcin Stoch /kl.5/ Tomasz Hagowski /kl.5/ Piotr Bachleda Baca /kl.6/ Łukasz Dziatkowiec /kl.5/ Grzegorz Zając /kl.4/./HK/ GRATULUJEMY!

zobacz zdjęcia


BIEGI PRZEŁAJOWE  |   2 pazdziernika 06'        

 Biegi Przełajowe SP w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2006 odbyły się 19 września na Równi Krupowej.
  Nasza Szkoła zajęła 1 miejsce w kategorii chłopców i 3 w kategorii dziewcząt - ogólnie 2 miejsce tuż za SP Nowe Bystre.
  Najlepsi w poszczególnych rocznikach:
  klasy 4 i mł. /1996 i mł/ dz.: 2. Żaneta Majtyka chł.: 6. Jan Majerczyk, 8. Mateusz Gut
 klasy 5 /1995/ dz.: 3. Renata Bachleda, 4. Agnieszka Rzadkosz ch.: 1. Michał Pańszczyk, 2. Marcin Stoch
  klasy 6 /1994/ dz.: 11. Marzena Rzadkosz ch.: 5. Krzysztof Świder, 8. Marcin Opryszko /HK/ . GRATULUJEMY!

zobacz zdjęcia


WYPRAWA NA KALATÓWKI  |  24 września 06'         
 Korzystając z pięknej pogody dzieci z zerówki i klasy pierwszej pod opieką swoich wychowawczyń pani Oli Chorążewskiej, pani Kasi Stawiarskiej i jednej z mam wyruszyły  na Kalatówki.W drodze odwiedziły pustelnie Św.Brata Alberta.W górach już widać pierwsze oznaki jesieni chociaż  przepiękna pogoda wciąż jeszcze przypomina wakacje/A.CH/

zobacz zdjęcia


LAS JESIENNĄ PORĄ  |      23 września 06'     

  Klasa III była z wychowawcami: Piotrem Kycem i Aleksandrą Juszczak na wycieczce w jesiennym lesie.
  Las o tej porze roku jest cichy.Brak ptasiego śpiewu wynagradzają nam rosnące grzyby!. Wędrując po leśnych ścieżkach znaleźliśmytrochę podgrzybków, prawdziwków, dużo rydzy i trochę opieniek. Byliśmy przy granicy polsko - słowackiej, gdzie słyszeliśmy, jak dzięcioł ostukuje drzewo.
  Las jesienią jest cichy, ustrojony kolorowymi liśćmi i pajęczynami.
                 Mamy nadzieję, że to nie ostatnia jesienna wycieczka

zobacz zdjęcia


WYBORY DO SAMORZĄDU SZKOLNEGO  |     22 września 06'      

 Wyniki wyborów do Samorządu Szkolnego:
Przewodniczący Samorządu Szkolnego: Paula Stoch - kl VI
Zastępca Przewodniczącego - Grzegorz Kułach - kl VI
Członek Samorządu - Maciej Hagowski - kl VI Członek Samorządu - Tomasz Hagowski

Sekcja organizacyjno - porządkowa :
Mateusz Gut - kl IV, Grzegorz Zając- kl IV, Bernard Szkurat - kl.VI


  Sekcja dekoracyjna:
Natalia Chyc-kl.V, Kinga Bachleda-kl.V, Agnieszka Chyc-Kuros-kl.IV, Justyna Stoch, kl.IV, Aleksandra Galica- kl.IV

Opiekunem Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2006/2007 został wybrany mgr inż. Włodzimierz Zieliński


Gratulujemy! Dziękujemy poprzedniemu opiekunowi, którym była mgr Bernadetta Grodecka


MAMY NOWĄ RADĘ RODZICÓW  |    19 wrzesnia 06'       

Podczas ogólnego zebrania rodziców dokonano wyborów nowego składu Rady Rodziców na rok szkolny 2006/2007.

Skład Rady Rodziców:

Przewodniczący - Dariusz Galica
Wiceprzewodniczący - Elżbieta Dudzik
Skarbnik - Zofia Zwijacz
Sekretarz - Monika Walkosz - Kominek
Członek - Katarzyna Słodyczka

Zyczymu nowej Radzie Rodziców sukcesów w pracy!
 


SPRZĄTAMY SWIAT  |       15 września 06'  
Mateusz z klasy III
był jednyn z najaktywniejszych uczniów podczas porządkowania środowiska.

Klasa IV korzystała z pomocy kucyka, któy woził pełne śmieci wiorki.

W sumie nazbieraliśmy 64 worki róznych śmieci. Czego tam nie było! Na zdjęciu jedno z miejscs skąd worki zostaną zabrane do zakładu utylizacji.

zobacz fotografie |


NASZE KOCHANE PIERWSZAKI  |   12 września 06'        
 Po raz pierwszy w klasie I jest tak mało dzieci!  Wychowawczynią tej nielicznej gromadki pierwszaków jest p.Alicja Stawiarska. Pani Alicja zawsze miała bardzo liczne klasy. Tak się jakoś składało.... Życzymy naszym pierwszakom sukcesów.
  Za rok będzie już prawie dwudziestu uczniów.

I MIEJSCE W SPORTOWEJ RYWALIZACJI SZKÓŁ !  | 12 września 06          

 W Sali Obrad Urzędu Miasta Zakopane podsumowano "Sportową Rywalizację szkół" Powiatu Tatrzańskiego za rok szkolny 2005/2006.
  W kategorii szkół podstawowych po raz trzeci zwyciężyła nasza szkoła !
  Gratulacje dla wszystkich uczestników zawodów i oczywiście dla p.mgr Hanny Kardaś. Ilość punktów  jakie zdobyła nasza szkoła jest imponująca.

 


   W sportowej rywalizacji szkół wzięło udział ogółem 9320 uczniów za 24 szkół podstawowych z terenu Powiatu Tatrzańskiego. Oto wyniki sześciu pierwszych szkół.
Punktacja generalna w Sportowej Rywalizacji Szkół  - rok szkolny 2005/2006 
   Szkoła Podstawowa Nr 9 w Zakopanem 482, pkt
  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zakopanem 255,66 pkt.
  Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zakopanem 240 pkt.
  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zakopanem 239,66 pkt.
  Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zakopanem 238,66 pkt.
  Szkoła Podstawowa w Poroninie           237 pkt
Gratulujemy zawodnikom i pani Hani!


wszystkie wyniki | zdjęcia  | zobacz jak było przed rokiem | zobacz na .www.watra.pl


WSPOMNIENIA Z CZERWCOWEJ WYCIECZKI  |  8 wrzesnia 06 r         

 Obecna klasa piąta, pod koniec roku szkolnego była na wycieczce w Krakowie i Bochni. Pojechali z wychowawczynią p. Bożeną Furtak.

  Wycieczka była udana. Powspominaj ten wyjazd. Zobacz fotografie wykonane przez p. Angelikę Dziatkowiec.

PS.W ZOO mieli szczęście. Zobaczyli słonicę, której juz nie ma.


PLAN LEKCJI  |    7 września 06 r       
Na naszej stronie jest już umieszczony aktualny podział godzin na rok szkolny 2006/2007. Zobacz podział godzin...

NOWY NAUCZYCILE KATECHEZY |     6 września 06 r      
  W tym roku szkolnym będzie tylko jeden nauczyciel katechezy. Ksiądz proboszcz Kazimierz Podsiadło po 16 latach pracy w naszej szkole przeszedł na emeryturę. Siostra Maria Mazur , która pracowała u nas 10 lat pełni swoją służbę zakonną gdzie indziej.
Od tego roku religii będzie uczyła siostra mgr Bronisława Wichary.

WAKACYJNE REMONTY  |      1 września 06 r     

 W szkole okres wakacji, to przede wszystkim organizowanie kolonii letnich. Znalazło się trochę czasu na remonty. Klasa "0" będzie miała ładnie wymalowana salę i nowy dywan. Nowa wykładzina pojawiła się też w pokoju nauczycielskim. Schody na I piętro zostały obłożone płytkami, ponieważ po czterdziestu latach intensywnego używania, ich stopnie stały się trochę śliskie. Mamy też nowe okna na korytarzu. Co wakacje , to coś nowego!!!
  Trwają prace nad projektem kotłowni. Jest również uzgadniany projekt przebudowy dachu. Być może za rok o tej porze...?
Są jeszcze inne niespodzianki ale o nich napiszemy w późniejszym czasie.

 

Nowe okna na korytarzu
i pomalowana sala
klasy "0"


WITAJ SZKOŁO  |     31 sierpnia 06 r      
Rozpoczęcie roku szkolnego 2006/2007 odbędzie się w dniu 4 września.
9.00 msza św.
10.00 rozpoczęcie roku w szkole

IV HARENDZIAŃSKIE ZWYKI  |   19 sierpnia 06 r        

  Zakończyły się "IV Harendziańskie Zwyki", kolejna impreza plenerowa organizowana w ramach "Tatrzańskich Wici".Organizatorem festynu była Spółka Wyciągi "Harenda".
  Festyn zorganizowano na terenie naszej szkoły już po raz czwarty.Dla gości wystąpiły zespoły regionalne z Polski i zagranicy. Dużo śpiewano i tańczono, jak to na festynie. Czytano również wiersze Jana Kasprowicza, który rozsławił nazwę tego osiedla w Polsce jeszcze w latach dwudziestych ubiegłego wieku.
  Delegacja w skład której weszli: były senator Franciszek Bachleda - Księdzulorz- inicjator wspomnień o Kasprowiczu, Burmistrz Miasta Zakopane - Piotr Bąk, Wicestarosta Powiatu Tatrzańskiego - Andrzej Skupień, prof. Rudolf Klimek - Prezes Stowarzyszenia Harenda, Andrzej Bachleda -Księdzulorz - reprezentujący spółkę "Harenda Wyciągi" i Piotr Kyc - Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza, złożyła kwiaty na grobie Poety znajdującym się nieopodal Muzeum Jana Kasprowicza.


   Na imprezie byli również widoczni twórcy ludowi, którzy sprzedawali swoje wyroby. Całość kapitalnie prowadził Dariusz Galica.
  Punktem kulminacyjnym harendziańskiego wieczoru było otwarcie nowego wyciągu krzesełkowego. Inwestycja jest duża, a stok wprost wymarzony dla dobrego narciarza. Slogan reklamowy tej stacji brzmi "Jazda dla wymagających" i kiedy spojrzymy z górnej stacji, to nie ma się żadnych wątpliwości, że nie jest to pusty chwyt reklamowy. Pomyślano i o narciarzach mniej zaawansowanych, do dyspozycji których będą jeszcze trzy wyciągi orczykowe.
  Prezesem spółki jest Beata Strączek a osobami, dzięki którym inwestycja mogła powstać jest jej mąż Jan Strączek i jego brat Wojciech. Do sukcesu przedsięwzięcia przyczyniło się bardzo wiele osób, i warto było, ponieważ ten wyciąg to szansa Harendy na rozwoju. Przedsiębiorców docenił Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Jan Gąsienica Walczak wręczając na ręce Jana Strączka okolicznościowy dyplom - podziękowanie za stworzenie nowych miejsc pracy. Podczas konferencji prasowej przedstawiciele spółki zapewniali, że to nie koniec inwestycji w tym miejscu. Powstanie duża karczma regionalna i tor do karkołomnych zjazdów na rowerach górskich a w zimie będzie czynna rynna dla snowboardzistów.

Poświęcenie   Poświęcenia wyciągu na Harendzie dokonał proboszcz miejscowej parafii ks. Kazimierz Podsiadło. Inauguracja sezonu narciarskiego na Harendzie zaplanowana jest na dzień 6 grudnia. Będzie to miły prezent mikołajkowy!
  Oczywiście tego dnia należy się stawić ze sprzętem narciarskim...

  Zobacz fotografie !  |   zobacz też na www.watra.pl


WIECZÓR POEZJI KASPROWICZA  |  2 sierpnia 06 r         
 W Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie uczczono 80 Rocznicę śmierci Poety organizując Wieczór Poezji Jana Kasprowicza. Wystąpiła zakopiański "Teatr Studium Słowa" związany z Harendą od wielu lat. Po spotkaniu prezes Stowarzyszenia Twórczości Jana Kasprowicza Piotr Kyc zaprosił gości na mszę świętą w intencji śp. Poety.
   Bardzo dobre kazanie wygłosił ks. proboszcz Kazimierz Posiadło. Później można było do późnych godzin wieczornych porozmawiać na werandzie "górskiego domu" wspominając niezwykłego człowieka, jakim był Kasprowicz.
  do góry  |   strona główna  |  aktualności  |   Harenda  |  dla rodziców  |  kadra   |  sport  |  galeria  |  linki 
34-500 Zakopane, ul. Harenda21, tel.18 20 68277 , fax. 18 20 68277
©KYC

 

Aktualne wiadomoœci Muzeum Jana Kasprowicza

nasz serwer Jan Kasprowicz Uczestnicy turnieju Wyciąg Pod Mauzoleum nowe schody okna klasa 0 Powieksz Hanna Kardaś I MIejsce w rywalizacji szkoł I Miejsce zobacz nas! zobacz powiększ Powiększ powiększ wybory wybory polana powiększ powiększ